Trintelzand nog groter: 155 ha extra natuur in Markermeer

Nieuwsbericht

Trintelzand nog groter: 155 ha extra natuur in Markermeer

Gepubliceerd op: 20 mei 2019- Laatste update: 20 mei 2019 17:29 uur

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 ha, een oppervlakte vergelijkbaar met zo’n 300 voetbalvelden.

Het gehele Trintelzand zal daarmee straks een natuurgebied worden van 532 ha, vergelijkbaar met de oppervlakte van zo’n 1000 voetbalvelden. De uitbreiding komt te liggen naast het huidige Trintelzand, maar krijgt wel een ander karakter. Het huidige Trintelzand is namelijk een moerasgebied gemaakt met slib. De uitbreiding zal voornamelijk bestaan uit droge zandplaten. Zo wordt het gebied nog aantrekkelijker voor waterplanten, vissen en vogels.

Aanleiding aanleg Trintelzand

Een aantal jaren geleden werd duidelijk dat het Markermeer geschikter kon worden gemaakt voor meer dieren- en plantenleven. Sindsdien zijn er veel stappen gezet met als doelstelling om tot een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) te komen en te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Zo is het huidige Trintelzand-natuurgebied aangelegd, vismigratie mogelijk gemaakt en zijn de Marker Wadden aangelegd.

Oevers

Het eerste deel van Trintelzand is grotendeels gerealiseerd. Het bestaat uit een moerasgebied, wat gemaakt is met slib. Dit gebied wordt beschermd door stenen dammen. Het gebied wordt nu een kraamkamer voor vissen, zoals snoek en blankvoorn, en voor mosselen en slakken. Deze dieren zijn op hun beurt weer voedsel voor watervogels, zoals de brilduiker en de fuut.

Het ontwerp van het 2e deel is nu ook bekend, maar krijgt een ander karakter. Het nieuwe deel zal voornamelijk bestaan uit zandplaten. Deze zandplaten kunnen en mogen door wind en stroming veranderen. Dankzij stenen dammetjes blijven ze wel binnen de contouren van Trintelzand. Zo ontstaat een landschap met oevers waar planten kunnen groeien. Ook kunnen hier vissen komen om te paaien. Watervogels, zoals de visdief en kuifeend, kunnen terecht om te rusten en om voedsel te zoeken en te vinden.

Vervolg uitbreiding Trintelzand

De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2019, als de vergunningenprocedures zijn doorlopen. Voor de uitbreiding reserveert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat €5,4 miljoen. De provincie Flevoland draagt €1,5 miljoen bij. De maatregel is een alternatief voor het leefgebied dat in eerdere plannen gerealiseerd zou worden in de Hoornse Hop. Trintelzand wordt gerealiseerd binnen het project Versterking Houtribdijk, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, en wordt onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Onderliggende pagina's