Ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden ter inzage

Nieuwsbericht

Ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden ter inzage

Gepubliceerd op: 17 mei 2019- Laatste update: 17 mei 2019 16:14 uur

Van 17 mei tot en met 27 juni 2019 ligt het ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ter inzage. In dit plan staat hoe Rijkswaterstaat op het sluizencomplex IJmuiden de dijken in de komende jaren wil versterken.

Om het achterland ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijken van het sluizencomplex in IJmuiden op drie locaties te versterken. Het betreft dijkvakken op het Zuidersluiseiland, het Noordersluiseiland en van de Tatahaven (Hoogovenhaven) Zuid.

Groene karakter behouden

Onderzoek heeft aangetoond dat bekleding van de dijken op het sluizencomplex niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Ook is de hoogte op twee locaties onvoldoende, gelet op toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van de golven. Rijkswaterstaat houdt bij de oplossing voor de versterking rekening met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. 

Het huidige groene karakter van de dijken blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt ook de recreatieve functie versterkt. De realisatie van de dijkversterking staat gepland in de periode 2020-2024.

Zienswijze indienen

Alle documenten van het ontwerpprojectplan staan vanaf 17 mei 2019 op website Platform Participatie. Ook is het mogelijk de plannen tijdens de reguliere openingstijden in te zien bij Rijkswaterstaat aan De Wetstraat 1 in IJmuiden of bij het Noord-Hollands Archief, aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem.

Gedurende de periode van de terinzagelegging is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het definitief maken van het projectplan Waterwet. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zullen vervolgens in één besluit het projectplan goedkeuren en een besluit nemen over de Milieueffectrapport-beoordeling. Tegen dit besluit van de provincie kan dan binnen zes weken na terinzagelegging beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking op het sluizencomplex is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Rijkswaterstaat en de waterschappen voeren in het HWBP maatregelen uit om de primaire waterkeringen in Nederland aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het HWBP is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Onderliggende pagina's