Ontwerpplannen dijkversterking Marken ter inzage; 25 april - 5 juni 2019

Nieuwsbericht

Ontwerpplannen dijkversterking Marken ter inzage; 25 april - 5 juni 2019

Gepubliceerd op: 25 april 2019- Laatste update: 25 april 2019 10:54 uur

De plannen voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken liggen van 25 april tot 5 juni 2019 ter inzage. Dat betekent dat bewoners en betrokkenen hun zienswijze kunnen indienen.

Om het ontwerpprojectplan en de bijbehorende milieueffectrapportage toe te lichten is er op 13 mei 2019 (vanaf 19.00 uur) een informatieavond in het Trefpunt op Marken.

Informatie dijkversterking Marken

De Zuid- en Westkade om Marken voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Delen van de dijk kennen stabiliteitsproblemen. Ook is de dijk op een aantal plaatsen te laag en liggen de stenen op veel plekken los. In 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor een buitenwaartse dijkversterking om Marken tegen hoogwater te beschermen. Dit is door Rijkswaterstaat uitgewerkt in een ontwerpprojectplan. Dit is een ontwerpplan, omdat u hierop uw zienswijze kunt geven. Door de dijkversterking krijgen de eilandbewoners een groter eiland en is Marken de komende 50 jaar weer veilig.

Inhoud plannen dijkversterking Marken

De buitenwaartse dijkversterking is beschreven in een ontwerpprojectplan Waterwet en in een milieueffectrapportage (MER). In het ontwerpprojectplan Waterwet staat beschreven waar de dijk aan moet voldoen, het maximale ruimtebeslag en waar bijvoorbeeld bankjes of natuurvriendelijke oevers gerealiseerd worden. De MER geeft meer informatie over de impact van de werkzaamheden op de omgeving.

Indienen zienswijze

Als bewoner of betrokkene kunt u op het ontwerpprojectplan Waterwet en de MER bij de provincie uw zienswijze indienen. Dit is een wettelijke procedure, gecoördineerd door de provincie Noord-Holland. De stukken zijn beschikbaar van 25 april tot en met 5 juni 2019. U kunt het ontwerpprojectplan en de MER digitaal en op papier (via het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem en in het Trefpunt op Marken) inzien.

Uw zienswijze indienen op deze stukken kan op verschillende manieren:

  • Via een digitaal formulier op de website van de provincie Noord-Holland
  • Schriftelijk door uw zienswijze op te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling, Dijkversterking Marken, o.v.v. zaaknummer 117583, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
  • Mondeling bij de provincie, op de informatieavond of door middel van een afspraak in het provinciehuis te Haarlem met mevrouw C. Oordt, via telefoonnummer (023) 514 51 60

Procedure terinzagelegging

Na de terinzagelegging stuurt Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de ingediende zienswijzen door naar Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die gaan de zienswijzen behandelen en beantwoorden. In de Nota van Beantwoording staat of en hoe uw zienswijze wordt meegenomen in het definitieve projectplan Waterwet.

Het definitieve projectplan Waterwet wordt eveneens ter inzage gelegd. Tegen dit definitieve projectplan kunt u alleen beroep indienen als u belanghebbende bent én als u ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpprojectplan Waterwet en de bijbehorende stukken.

Informatieavond dijkversterking Marken

Tijdens de informatieavond op 13 mei 2019 (vanaf 19.00 uur) in het Trefpunt op Marken lichten medewerkers van Rijkswaterstaat de plannen toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook krijgen bezoekers meer informatie over de procedure en kunnen zij ter plekke hun zienswijze indienen bij de provincie Noord-Holland. Mocht u op dat moment niet kunnen komen: Rijkswaterstaat is gedurende de periode van de terinzagelegging iedere vrijdag (met uitzondering van 26 april en 31 mei 2019) tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig in het Trefpunt om al uw vragen te beantwoorden.

Onderliggende pagina's