Volgende stap gezet richting verbreding A67

Nieuwsbericht

Volgende stap gezet richting verbreding A67

Gepubliceerd op: 19 februari 2019- Laatste update: 19 februari 2019 14:36 uur

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakt in de week van 18 februari 2019 bekend welk alternatief voor de aanpak van de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken de voorkeur heeft. Daarna gaat de inspraakprocedure van start, met onder meer twee inspraakavonden voor omwonenden.

De bedoeling is dat de snelweg A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit van de weg uitgebreid door middel van een gecombineerde invoeg- en uitvoegstrook (weefvak). Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.

Kortetermijnmaatregelen snelweg A67

Op korte termijn worden op dit deel van de A67 ook maatregelen genomen om de hoeveelheid verkeer en het aantal incidenten te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld door met een speciaal systeem de bandenspanning van vrachtwagens te meten om zo het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Verder worden er pechhavens aangelegd en wordt de bebording aangepast zodat deze beter zichtbaar is.

Uitwerking voorkeursalternatief A67

Eind 2018 werd overeenstemming bereikt over de maatregelen voor dit stuk van de A67. Dat gebeurde in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels is een zogenoemde ontwerpstructuurvisie opgesteld waarin een voorkeursalternatief is opgenomen.

Inspraakperiode ontwerpstructuurvisie A67

De Ontwerp Structuurvisie wordt op 22 februari 2019 officieel gepubliceerd samen met het bijbehorende milieueffectrapport. Gedurende zes weken is iedereen in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De ingekomen zienswijzen worden vervolgens beantwoord in de nota van antwoord en verwerkt in de structuurvisie. In de inspraakperiode van 22 februari tot en met 4 april 2019 kan iedereen de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport online inzien via het Participatieplatform. Ook zijn de documenten in te kijken op een aantal locaties:

  • Gemeente Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, Geldrop
  • Gemeentehuis Venlo, Hanzeplaats 1, Venlo
  • Gemeente Asten, Koningsplein 3, Asten
  • Gemeente Someren, Wilhelminaplein 1, Someren
  • Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2, Heeze
  • Rijkswaterstaat Den Bosch, Zuidwal 58, Den Bosch

Inspraakavonden ontwerpstructuurvisie A67

Tijdens de inspraakperiode worden er verder twee inspraakavonden georganiseerd. Dat gebeurt op dinsdag 12 maart van 19.00 tot 21.00 uur in het NH Hotel in Geldrop en op donderdag 14 maart van 19.00 tot 21.00 uur in de Turfhoeve in Sevenum. De beide avonden zijn inloopbijeenkomsten waar informatie kan worden verkregen over de plannen met de A67. Ook kunnen de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport worden ingezien. Er wordt geen presentatie gegeven, wel is het mogelijk om ter plekke een zienswijze in te dienen.

Planuitwerkingsfase

Met de structuurvisie wordt de verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenoemde planuitwerkingsfase. De planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en het inpassen van de maatregelen in de omgeving.

Programma SmartwayZ.NL

De A67 is van groot belang voor de (inter)nationale bereikbaarheid en concurrentiepositie van Zuid-Nederland. Ook vervult de weg een belangrijke regionale functie. Daarom is MIRT-Verkenning A67 onderdeel van het Programma SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland waarbinnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan het vlotste, veiligste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Kijk op de website SmartwayZ.nl voor meer informatie.

Onderliggende pagina's