Natuur en omwonenden gebaat bij extra maatregelen ViA15

Nieuwsbericht

Natuur en omwonenden gebaat bij extra maatregelen ViA15

Gepubliceerd op: 28 februari 2019- Laatste update: 28 februari 2019 08:57 uur

Het Tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15) 2019 wijzigt op 4 punten ten opzichte van het tracébesluit uit 2017. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om 2 Natura 2000-gebieden te beschermen en zorgt voor extra, of hogere geluidschermen op 3 locaties.

Ook is de lengte van de hoofdoverspanning van de brug over het Pannerdensch Kanaal aangepast. En wordt de grondwal bij Bemmel steiler opgetrokken.

Uit recent onderzoek naar de effecten van het project ViA15 blijkt dat de uitstoot van stikstof negatieve gevolgen heeft voor de natuur in de Veluwe en de Rijntakken. Beide zijn Natura 2000-gebieden. De gevolgen kunnen voor een deel worden voorkomen en gecompenseerd. Daarvoor zijn er 2 maatregelen nodig: het verlagen van de maximumsnelheid op een deel van de snelweg A50 en het aanleggen van nieuwe natuur.

Invoeren maximumsnelheid

De doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 dragen bij aan een betere doorstroming op de A12 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat daardoor het verkeer op de A50 licht zal toenemen. Om gevolgen van die toename tegen te gaan, wordt tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen van 06.00 uur tot 23.00 uur een maximumsnelheid ingevoerd van 100 km/h op beide rijbanen. Ongeacht of de spitsstroken open zijn. Daarmee beperken we de uitstoot van de stikstof in de nabijgelegen Veluwe. De snelheidsmaatregel is een zogenoemde ‘mitigerende maatregel’. Zo’n maatregel is bedoeld om negatieve gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen.

Nieuwe natuur

Om het effect op het gebied Rijntakken te compenseren, wordt er 900 m2 nieuwe natuur aangelegd in Cortenover aan de IJssel. Dit is voor de zekerheid het dubbele van de doorgerekende en vereiste hoeveelheid. Het gaat om 700 m2 glanshaverhooilanden en 200 m2 stroomdalgraslanden. Beide zijn graslanden met zogeheten pionierssoorten.

Geluidsmaatregelen A15

Na de openstelling van de A15 rijdt er volgens de laatste verkeersberekeningen meer verkeer dan voorzien in het tracébesluit uit 2017. Dit leidt op een beperkt aantal plekken tot meer geluidsoverlast voor omwonenden. We nemen hiertegen een aantal maatregelen:

  • Zo wordt het geplande geluidscherm van 430 m lang bovenop de 2 m hoge aardenwal op de Kerkakkers in Groessen over de hele lengte 3 m hoog. In het tracébesluit uit 2017 had het geluidscherm verschillende hoogten (1 of 3 m hoog).
  • Op locatie Nieuwe Steeg in Zevenaar wordt het 230 m lange geluidscherm verhoogd van 1 naar 2 m.
  • Ter hoogte van de oprit op de Broekstraat in Duiven komt een nieuw geluidscherm van 260 m lang met een hoogte van 2 m.
  • Tot slot zijn er bij 20 woningen langs het onderliggend wegennet in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland nieuwe, hogere waarden vastgesteld.

Overige veranderingen tracébesluit ViA15

Het tracébesluit 2019 bevat nog 2 andere aanpassingen. Zo is de afstand tussen de pijlers van de hoofdoverspanning van de brug over het Pannerdensch Kanaal bepaald op 140 tot 200 m. Het maatregelvlak is daarnaast met 5 m verbreed. Dit geeft de toekomstige aannemer meer vrijheid in het bepalen van een oplossing voor de constructie van de brug. Tot slot wordt de grondwal bij Bemmel over een lengte van 1.100 m steiler opgetrokken. Hierdoor ontstaat ruimte om snelfietsroute SF15 aan te leggen met voldoende afstand tot de aanwezige gasleiding van Gasunie. Zo kan de snelfietsroute ook beschikbaar blijven wanneer er onderhoud plaatsvindt aan de gasleiding. De geluidsafschermde werking van de grondwal blijft hetzelfde.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken

Onderliggende pagina's