Verbreding A67 weer een stap dichterbij

Nieuwsbericht

Verbreding A67 weer een stap dichterbij

Gepubliceerd op: 23 november 2018- Laatste update: 23 november 2018 09:35 uur

Minister Van Nieuwenhuizen en de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben deze week afspraken gemaakt over de aanpak van de snelweg A67. De A67 tussen Eindhoven en Geldrop wordt gedeeltelijk verbreed van 2 naar 3 rijstroken.

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Ik ben blij dat we na de eerdere besluiten voor de verbreding van de snelweg A2 bij Deil en de snelweg A58 tussen Breda en Tilburg afspraken hebben gemaakt voor de aanpak van de problemen op de snelweg A67. Met de verbreding van de snelweg tussen Eindhoven en Geldrop en een pakket aan maatregelen op het traject tussen Eindhoven en Zaarderheiken wordt de A67 veiliger en kunnen de auto’s en vrachtwagens beter doorrijden.'

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat is een voorkeur vastgesteld voor te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Dit besluit is een belangrijke stap om de problemen op de A67 aan te pakken.

Capaciteitsvergroting en aanvullende maatregelen A67

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Geldrop. Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Inspraakavonden MIRT-Verkenning A67

In de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken is de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar oplossingen voor een prettiger, veiliger en beter doorstromende A67. In een proces samen met weggebruikers, omwonenden, betrokken overheden en maatschappelijke organisaties zijn knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. Vervolgens zijn deze oplossingen samen met de partijen nader uitgewerkt en zijn de effecten onderzocht. Het pakket aan maatregelen dat nu is vastgesteld is het resultaat van dit gezamenlijke proces.

De volgende stap in de Verkenning is dat het Voorkeursalternatief zoals door de minister is gepresenteerd, wordt uitgewerkt in een Ontwerp Structuurvisie. Deze wordt volgens planning medio december 2018 gepubliceerd samen met de planMER. Gedurende 6 weken wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Structuurvisie. Tijdens de periode van terinzagelegging worden 2 inspraakavonden georganiseerd in januari 2019. Er kan ter plekke mondeling een zienswijze ingediend worden op de Structuurvisie.

Planuitwerkingsfase

Met de definitieve Structuurvisie is de Verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. De Planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving.

Programma SmartwayZ.NL

De A67 is van groot belang voor de (inter)nationale bereikbaarheid en concurrentiepositie van Zuid-Nederland. Ook vervult de weg een belangrijke regionale functie. Daarom is MIRT-Verkenning A67 onderdeel van het Programma SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland waarbinnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan het vlotste, veiligste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Kijk op de website SmartwayZ.NL voor meer informatie.

Meer informatie MIRT-verkenning A67

Kijk op de website MIRT-Verkenning A67 en op de Facebookpagina Onze A67. U kunt ons ook volgen op Twitter. Ook kunt u bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's