Ecologisch veldonderzoek Pannerdensch Kanaal afgerond

Nieuwsbericht

Ecologisch veldonderzoek Pannerdensch Kanaal afgerond

Gepubliceerd op: 01 november 2018- Laatste update: 01 november 2018 10:04 uur

De afgelopen maanden voerde Rijkswaterstaat een onderzoek naar beschermde dieren en planten uit in het kader van de krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Dit onderzoek is nodig om later zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met de natuurwaarden in het gebied en het project binnen de geldende natuurwetgeving te realiseren.

Foto: bureau Waardenburg

Verschillende ecologen gingen de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal in, op zoek naar (sporen van) beschermde planten en dieren. Hiervoor was apart toestemming gevraagd aan de betreffende grondeigenaren. Dit veldonderzoek heeft enkele wetenswaardigheden opgeleverd.

Dieren en planten rondom Pannerdensch Kanaal

In het projectgebied is in de omgeving van het Kandiagemaal één beverburcht aanwezig. Deze heeft waarschijnlijk de functie als kraamkamer. Ook zijn er sporen van een rivierrombout aangetroffen. We nemen nu aan dat het projectgebied een functie heeft als opgroeigebied voor deze bijzondere libellesoort. Verder is gekeken of het gebied geschikt is als leefgebied voor vleermuizen. Zowel aan de oost- als aan de westzijde van het Pannerdensch Kanaal zijn enkele bomen met geschikte holten aangetroffen. 

Het gebied is uitvoerig onderzocht op plantensoorten. Er zijn geen beschermde plantensoorten gevonden. Wel is er heksenmelk aangetroffen. Deze soort is voor Nederland redelijk uniek, maar niet beschermd.

Gebied Pannerdensch Kanaal rijk aan vogels

Het plangebied is rijk aan vogels. Sommigen staan op de rode lijst en hebben een bijzondere beschermingsstatus (gevoelig of hoger). Het gaat om zwarte sterns, torenvalken, tureluurs, visdieven, boerenzwaluwen, huiszwaluwen, veldleeuweriken, gele kwikstaarten en graspiepers. Er is bovendien één territorium van een buizerd en één kleine populatie huismussen gezien. Omdat het aantal huismussen in Nederland al jarenlang afneemt, wordt ook deze soort in de gaten gehouden. Tot slot huizen er oeverzwaluwen in een steilwand langs de nevengeul op de oostoever ter hoogte van de Roswaard. De ijsvogel, die ook graag in steile wanden huist, is gesignaleerd in de uiterwaard. Het is nog niet aangetoond dat deze ook zijn territorium heeft binnen het projectgebied.

Resultaten ecologisch onderzoek

De resultaten uit het ecologisch onderzoek worden gebruikt in de vervolgfases van het project, onder andere voor het bepalen van tijdelijke en permanente effecten van de krib- en oeververlaging.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers

Onderliggende pagina's