N35 Nijverdal - Wierden: mijlpalen, procedure en participatie

Nieuwsbericht

N35 Nijverdal - Wierden: mijlpalen, procedure en participatie

Gepubliceerd op: 09 oktober 2018- Laatste update: 09 oktober 2018 10:38 uur

Nu het tracébesluit voor de verbreding van de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden eraan zit te komen, nadert de planuitwerkingsfase zijn einde. Dit betekent dat de laatste projectfase, de realisatiefase, in zicht komt. Een goed moment voor een terugblik op de procedure, de mijlpalen en de participatie van de omgeving.

Rijk en regio zijn in het voorjaar van 2011 gestart met een verkenning naar de verbetering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Die verbetering is nodig omdat het steeds drukker wordt op de weg, waardoor er steeds vaker files en onveilige situaties ontstaan. In de verkenning hebben we de mogelijkheden onderzocht van een autoweg met 2x2 rijstroken, viaducten met op- en afritten en een maximumsnelheid van 100 km/h. De opzet is dat de N35 straks een autoweg wordt met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Dit is goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.

Intensief overleg wegverbreding N35

Tijdens de verkenningsfase is er een aantal varianten voor de wegverbreding opgesteld. Daarvoor heeft Rijkswaterstaat onder meer intensief overlegd met zijn samenwerkingspartners. Dat ging bijvoorbeeld over de vorm en locatie van de aansluiting bij Wierden-West. Daarnaast hebben de provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn, ondanks dat er aanvankelijk geen budget voor was, onderzocht of er in Nijverdal misschien toch ongelijkvloerse kruisingen konden komen. Uiteindelijk is er vanuit de regionale partners alsnog budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising over de Baron van Sternbachlaan en een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten bij de Burgemeester H. Boersingel.

Participatie tijdens verkenningsfase

Participatie speelde tijdens de verkenningsfase een grote rol. We hebben veel gesprekken gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden, via meedenktafels, informatiebijeenkomsten, keukentafelgesprekken en individuele overleggen. Ook de tracékeuze voor de N35 is tot stand gekomen dankzij participatie. Oorspronkelijk waren er een noord- en een zuidvariant in beeld. De noordvariant was een nieuw tracé, zoveel mogelijk gelegen tegen de spoorlijn Zwolle - Almelo. De zuidvariant maakte voornamelijk gebruik van de ligging van de bestaande N35. De noordvariant kwam in eerste instantie te vervallen, omdat die door het waterwingebied van Wierden zou gaan. De compensatie daarvan zou een vertraging van 10 jaar opleveren. Onderzoek van Stichting Bewonersbelangen N35 bracht echter een oplossing naar voren die dit bezwaar heeft weggenomen. Daarop kwam de noordvariant opnieuw in beeld. Sterker nog: in maart 2015 maakte de minister bekend deze variant als voorkeursvariant vast te stellen.

Divers beeld zienswijzen

Na de keuze voor de voorkeursvariant ging de planuitwerkingsfase van start. De eerste mijlpaal van deze fase vond plaats in september 2015, toen de minister het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) bekendmaakte. Hierop volgde het eerste officiële inspraakmoment. In totaal werden er 33 zienswijzen ingediend, waarvan sommige hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp. Bijvoorbeeld het verzoek om het voorkeurstracé verder naar het noorden op te schuiven. Dit is in het ontwerpproces nader onderzocht en heeft geleid tot een beperkte verschuiving van het tracé. Of het verzoek om de verlichting tot een minimum te beperken en deze alleen omlaag te laten schijnen in plaats van wijd uit. De ingediende zienswijzen gaven ook een divers beeld van hoe de omgeving betrokken wilde worden bij de volgende mijlpalen: het opstellen van het ontwerptracébesluit (OTB) en het tracébesluit (TB). De zienswijzen varieerden van geïnformeerd worden via mail tot het maken van schetsontwerpen voor de aansluitingen van de N35 op het onderliggende wegennet. Rijkswaterstaat besloot hierop om, naast het informeren van omwonenden via een nieuwsbrief, mensen in sessies te betrekken bij de inhoudelijke ontwerpvraagstukken.

Ideeën en suggesties wegverbreding N35

Van eind 2015 tot 2017 heeft Rijkswaterstaat hard gewerkt aan het opstellen van het OTB/MER. Daarbij is ook de omgeving betrokken. Zo hebben we het elementair ontwerp voor de wegverbreding tijdens een inloopavond in maart 2017 gepresenteerd aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Daarna hebben we locatiespecifieke sessies georganiseerd, waarin we met stakeholders hebben gepraat over plekken waar nog beperkte keuzes te maken waren: de ongelijkvloerse kruising en aansluiting in Nijverdal, het ecoduct en de nabijgelegen fietstunnel en het doorsnijden van het waterwingebied in combinatie met de aansluiting Wierden-West. De ideeën en suggesties die pasten binnen de randvoorwaarden van het project hebben we gebruikt bij het verder uitwerken van het OTB/MER, dat in november 2017 door de minister is ondertekend.

Grote betrokkenheid N35 Nijverdal-Wierden

Na de ondertekening volgde een nieuw moment van officiële inspraak. Iedereen kon van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 een zienswijze op het OTB/MER indienen. Tijdens een inloopavond op 13 december 2017 hebben we de aanwezigen bovendien de gelegenheid geboden om mondelinge zienswijzen in te dienen. In totaal hebben we 303 zienswijzen ontvangen op het OTB/MER. Een teken van de grote betrokkenheid van de omgeving bij dit project. Een groot deel van de zienswijzen ging over de wens voor een verdiepte aanleg van de Baron van Sternbachlaan in Nijverdal. Dit is aanzienlijk duurder dan de variant zoals opgenomen in het OTB. In haar zienswijze op het OTB heeft de gemeente Hellendoorn nog aangegeven met de bestuurlijke partners in het project in gesprek te willen gaan over de financiering van de meerkosten. In februari 2018 heeft de gemeente dit financieringsverzoek aan de stuurgroep gedaan om te kijken of de half verdiepte variant alsnog financieel haalbaar was. Uit de overwegingen van de andere bestuurlijke partners is gebleken dat dit niet het geval was. Daardoor moest er geconcludeerd worden dat er geen dekking is voor de wens van de bewoners en dat deze daardoor niet kan worden meegenomen in de uitwerking van het tracébesluit.

Volgende mijlpaal: tracébesluit

De verwachting is dat de minister in november 2018 het tracébesluit ondertekent. Een nieuwe mijlpaal. Indieners van een zienswijze op het OTB/MER krijgen dan – in de vorm van de Nota van Antwoord – een reactie. In de Nota van Antwoord zijn alle zienswijzen en de reactie van Rijkswaterstaat hierop gebundeld. Tegen het tracébesluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State; voor wie dit mogelijk is en hoe dat kan, leest u in onze volgende nieuwsbrief. Rijkswaterstaat is nu bezig met de voorbereidingen voor de realisatiefase, de laatste fase van dit project. Na gunning – naar verwachting in 2020 – gaat een aannemer aan de slag met de werkzaamheden voor de realisatie om te komen tot een betere verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de N35 tussen Nijverdal en Wierden.

Meer nieuws N35 Nijverdal - Wierden

Onderliggende pagina's