Verbetering waarneembaar, maar droogte is nog niet voorbij

Nieuwsbericht

Verbetering waarneembaar, maar droogte is nog niet voorbij

Gepubliceerd op: 06 september 2018- Laatste update: 06 september 2018 15:49 uur

Een verbetering in de droogtesituatie is waarneembaar, ondanks een aanhoudend hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en lage afvoeren van de Rijn en Maas. Het neerslagtekort is afgelopen week niet gestegen en de verziltingssituatie is stabiel. De Rijnafvoer stijgt licht. Veel maatregelen blijven nog nodig. Wel zijn er enkele ingetrokken.

Zo is een aantal onttrekkingsverboden niet meer van kracht en zijn diverse peilen in vaarten verlaagd naar zomerpeil. Met name op de hoge gronden in het zuiden, midden en oosten van het land is het watertekort nog groot. Verzilting, waterkwaliteit en effecten voor de scheepvaart blijven aandacht vragen.

Maatregelen ten behoeve van zoetwateraanvoer en verziltingsbestrijding worden waar mogelijk stapsgewijs afgebouwd. Dit heeft positieve effecten voor de vaardiepte voor de scheepvaart. De afgenomen watervraag biedt ruimte om weer te beginnen met het doorspoelen van het IJsselmeer. Dit heeft een positief effect op het zoutgehalte en is gunstig voor de vistrek.

Waar de afgelopen periode neerslag is gevallen is dat gunstig voor herstel van vocht in de bovenste bodemlaag, maar het is niet voldoende voor een direct herstel van de grondwaterstand.

Neerslag en afvoer

De verwachting is dat het landelijk neerslagtekort niet verder zal oplopen en zich voorlopig zal stabiliseren rond 290 mm. Dat is het gevolg van de recente neerslag en de buien die de komende dagen worden verwacht. De afvoer van de Rijn zal komende week naar verwachting licht stijgen. Dat geldt ook voor afvoer van de Maas, die voldoende is om te voorzien in de watervraag. De watervoorraad in het IJsselmeer is voldoende doordat waterschappen minder water innemen en de verdamping beperkt blijft. Op de hoge zandgronden in het midden, zuiden en oosten van het land is er nog steeds sprake van een groot watertekort.

Maatregelen tegen verzilting

De verzilting, de toename van het zoutgehalte in zoet water, heeft nog steeds de aandacht. Afgelopen week zijn aanvullende maatregelen genomen om verzilting tegen te gaan. Zo zijn bij de Noordersluis in IJmuiden twee bellenschermen geplaatst. Een bellenscherm wordt gevormd door een buis met gaatjes op de bodem van de sluis waar lucht doorheen wordt gepompt. Deze lucht komt in belletjes naar boven en voorkomt dat het zoute water uit de Noordzee het Noordzeekanaal instroomt. Bij de sluizen in de Afsluitdijk zijn pompen in gebruik genomen om zout water terug te pompen naar de Waddenzee.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Waterkwaliteit

De watertemperatuur is de afgelopen week verder afgenomen en de waterkwaliteit is daardoor enigszins verbeterd. Er wordt echter nog steeds blauwalg gemeld en lokaal komen botulisme, vissterfte en verhoogde concentraties bacteriën voor. Rijkswaterstaat adviseert recreanten de website Zwemwater te raadplegen over de kwaliteit van het zwemwater van de officiële buitenzwemlocaties.

Scheepvaart

Beperkingen voor de scheepvaart beperkende maatregelen, zoals vaarwegversmallingen, waterbesparend schutten en inhaal- en tegemoetkomverbod, blijven voorlopig van kracht. Door de lage Rijnafvoer kunnen schepen nog altijd minder lading meenemen. De wachttijden voor het schutten zijn over het algemeen beperkt.

De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en via de website Vaarweginformatie. Waterbeheerders doen hun uiterste best om de waterstand waar mogelijk te verhogen en de hinder voor de branche zo beperkt mogelijk te houden. Continue wordt gemonitord of de beperkingen kunnen worden verminderd of opgeheven.

Droogtemonitor

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt de droogtemonitor wekelijks verspreid onder onze waterpartners, zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Nieuws droogte en watertekort

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort staat een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Meer informatie

Volg de actuele situatie van waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen op de website Waterinfo en lees voor een dagelijkse update van het waterbeeld het Actueel Waterbericht.

Onderliggende pagina's