Extra aandacht voor verzilting; droogtemaatregelen blijven van kracht

Nieuwsbericht

Extra aandacht voor verzilting; droogtemaatregelen blijven van kracht

Gepubliceerd op: 23 augustus 2018- Laatste update: 23 augustus 2018 16:30 uur

De droogtesituatie over de afgelopen periode is weinig veranderd, wel is er extra aandacht voor verzilting. Verder blijven de droogtemaatregelen van kracht. Ook is de waterkwaliteit is niet verbetert en blijft er sprake van veel blauwalgen, botulisme, vissterfte en negatieve zwemwateradviezen en zwemverboden.

Deze update geldt vanaf 23 augustus 2018

De wateraanvoer via de rivieren blijft laag en het neerslagtekort groot. De afvoer van de Rijn zal komende week licht dalen, terwijl de afvoer van de Maas laag blijft. De effecten van de droogte op landbouw en natuur houden aan. Zo is het effect van neerslag op het grondwater van de hogere zandgronden nauwelijks merkbaar. Hier blijft het watertekort groot en blijven de maatregelen van kracht.

Verziltingsmaatregelen

De meeste maatregelen die Rijkswaterstaat en de waterschappen genomen hebben blijven van kracht.

De verzilting, de toename van het zoutgehalte in zoet water, krijgt inmiddels extra aandacht, mede als gevolg van de lage afvoer van de Rijn. Zolang deze afvoer laag blijft, blijven de maatregelen tegen verzilting in dit gebied nodig. Zo voeren we extra water aan bij de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook staat de stuw bij Hagestein 20 cm open. Daardoor stroomt extra water door de Lek in de richting van Krimpen aan de IJssel. De Kleinschalige Wateraanvoer blijft gehandhaafd om voldoende zoet water richting het westen te brengen. Ook in het IJsselmeer, dat inmiddels bijna terug is op het zomerpeil, worden verhoogde zoutgehalten gemeten. Hiervoor worden extra maatregelen genomen waaronder spuien bij de Afsluitdijk.

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Waterkwaliteit niet verbeterd

De waterkwaliteit is niet verbeterd, er blijft sprake van veel blauwalgen, botulisme, vissterfte en negatieve zwemwateradviezen en zwemverboden. Rijkswaterstaat adviseert recreanten website Zwemwater te raadplegen over de kwaliteit van het zwemwater van de officiële buitenzwemlocaties.

Informatie voor scheepvaart

Nadat door regenbuien in de afgelopen periode de vaardieptes op veel plekken licht toenamen, zien we deze nu weer afnemen, met name op de Waal, de Rijn en de IJssel. Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Sinds 20 augustus geven we voor de Waal, zolang de lage waterstanden aanhouden, drie waarden voor de minstgepeilde dieptes af in plaats van één. Hiermee is de scheepvaart beter geïnformeerd over de vaardieptes als zij een route nemen via de Maas, het Maas-Waalkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. Om waterafvoer te beperken en verzilting tegen te gaan is er bij verschillende sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime. Wachttijden langer kunnen zijn dan gebruikelijk.

Scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via onder andere berichten aan de scheepvaart (BAS) en via de website Vaarweginformatie.

Droogtemonitor

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. Momenteel wordt de droogtemonitor wekelijks verspreid onder onze waterpartners, zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Meer nieuws droogte en watertekort

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort staat een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Updates van Waterbericht

Kijk voor een regelmatige update van het waterbeeld op het Actueel Waterbericht.

Onderliggende pagina's