Samen de waterkwaliteit in de Woelse Waard verbeteren

Nieuwsbericht

Samen de waterkwaliteit in de Woelse Waard verbeteren

Gepubliceerd op: 18 juli 2018- Laatste update: 18 juli 2018 16:00 uur

Niet alleen de ecologische waterkwaliteit verbeteren, maar ook de dijk versterken. Dat is wat Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland beogen in de Woelse Waard bij Gorinchem. Op 23 mei 2018 hebben beide organisaties hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. ‘Samen gaan we voor een versterkte dijk, meer natuur en betere mogelijkheden voor recreatie.’

Kees Vonk, secretaris-directeur Waterschap Rivierenland, Marco Zeeman, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Arjan Rijsdijk Wethouder gemeente Gorinchem.

Rijkswaterstaat wil de ecologische waterkwaliteit in de Woelse Waard verbeteren. ‘Dat doen we in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Lieke van der Sanden, adviseur omgeving bij de Graaf Reinaldalliantie, de combinatie tussen Waterschap Rivierenland en Waalensemble (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal Haskoning DHV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. ‘De opdracht is om 30 ha zoetwatergetijdenatuur te creëren. Deze natuur komt voor op plaatsen waar de rivier onder invloed staat van getijdenbeweging. Onder meer door de aanleg van de Haringvlietdam is een groot deel van de oorspronkelijke zoetwatergetijdenatuur verdwenen, ook in de Woelse Waard. Gevolg is dat de kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren sterk is verminderd. Dit project moet hier verandering in brengen.’

Samen optrekken verbetering ecologische waterkwaliteit

Het mooie is dat er niet alleen wordt gewerkt aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Waterschap Rivierenland is namelijk bezig met de dijkversterking van het traject Gorinchem - Waardenburg. ‘Door – waar mogelijk – met het waterschap op te trekken, creëren we meer kansen. Zo verwachten we dat we met de KRW-maatregelen een waterstandsdaling kunnen realiseren. Dit kan weer worden ingezet door het dijkversterkingsproject. Ook bekijken we met bewoners, pachters en belangengroepen of we recreatie en natuur in het gebied kunnen nemen als meekoppelkans.’

Struinpaden

Eind maart en begin april 2018 zijn er informatieavonden en ontwerpsessies georganiseerd. Van der Sanden: ‘Tijdens de informatieavonden bleek dat dat de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en het ontwikkelen van natuur leeft onder omwonenden. Bij de ontwerpsessies met de betrokkenen zijn schetsen gemaakt voor de KRW-maatregelen. Ook hebben we input opgehaald over recreatiemogelijkheden, zoals de aanleg van struinpaden. En verder hebben de deelnemers ideeën kunnen opperen voor het vergroten van de biodiversiteit.’

Verschillende varianten

De ontwerpsessies wordt meegenomen bij planstudie. ‘Daarin brengen we in kaart met welke maatregelen we zoetwatergetijdennatuur kunnen creëren. Hiertoe onderzoeken we een aantal opties. Bijvoorbeeld het verflauwen van oevers van bestaande plassen, het graven van een meestromende geul of het aanbrengen van rivierhout. Dat is dood hout in de rivier. De komende tijd werken we de verschillende varianten uit op basis van veldonderzoek en rivierkundige modellen. Na de zomer weten we meer over hoe we te werk willen gaan om de ecologische waterkwaliteit in de Woelse Waard naar een hoger peil te brengen.’

Meer nieuws: Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Onderliggende pagina's