Marksluis open voor verbetering waterkwaliteit van de Mark

Nieuwsbericht

Marksluis open voor verbetering waterkwaliteit van de Mark

Gepubliceerd op: 26 juli 2018- Laatste update: 26 juli 2018 15:49 uur

Waterschap Brabantse Delta heeft Rijkswaterstaat gevraagd om extra water voor doorspoeling van de Mark voor het verbeteren van de huidige waterkwaliteit en het peilbeheer in de polders. Ook wordt zo geprobeerd grote landbouwkundige schades te voorkomen.

Op dit moment is er nog voldoende water beschikbaar op de Maas en Amer en kan Rijkswaterstaat tegemoet komen aan deze vraag van waterschap Brabantse Delta. Vanaf donderdag 26 juli 2018 worden daarom de schuiven van de Marksluis bij Oosterhout opengezet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de spuifunctie van de sluis. Dit betekent dat via lokale bediening de deuren in het Markhoofd van de sluis opengezet worden en gelijktijdig de nivelleerschuiven in de deuren van het hoofd aan de zijde van Wilhelminakanaal geopend worden. Dit levert gemiddeld overdag een wateraanvoer van naar schatting 3-4 m3/s op.

Belangenafweging Rijkswaterstaat

De scheepvaart ondervindt enige hinder van het openzetten van de Marksluis, omdat tijdens het spuien geen scheepvaart mogelijk is. Bij de Amer is er nog invloed van eb en vloed. Bij hoogwater kan de sluis het beste worden benut voor extra wateraanvoer. Schepen worden daarom gedurende twee uur bij eb, als er weinig stroming is, geschut. Dan wordt teruggeschakeld naar normale bediening. Op basis van het aantal schepen dat de afgelopen dagen is geschut, wordt verwacht dat dit voldoende is om de scheepvaart af te wikkelen.

De inzet van pompen is door Waterschap Brabantse Delta ook onderzocht. Dit is echter een dure maatregel die relatief weinig helpt. Bovendien is het openzetten van de schuiven van de Marksluis veel energiezuiniger dan de inzet van pompen. Wanneer de waterafvoer van de Maas zo’n lage hoeveelheid aanneemt, dat het niet langer verstandig is om de Marksluis voor de wateraanvoer geopend te houden, wordt deze uiteraard weer gesloten. De waterstanden worden nauwkeuring gemonitord.

Prioriteit waterschap: extra invoer van water

Op dit moment ligt de prioriteit van waterschap Brabantse Delta bij de extra aanvoer van water. Loco-dijkgraaf Kees de Jong: 'We willen graag zo lang mogelijk aan de wateraanvraag voldoen. Daarom is extra water nodig. Daarnaast hebben we extra water nodig om het water in ons watersysteem te laten stromen. Als water namelijk lang stil staat heeft het een lange verblijftijd in het watersysteem. Dat is dat slecht voor de waterkwaliteit. Er ontstaan dan snel hoge concentraties blauwalg in het water, wat gevaarlijk is voor mensen en dieren.'

Kees de Jong over de extra maatregelen: 'Wanneer we kijken naar de Mark, Vliet en Dintel zien we dat de doorstroming van water in het systeem niet snel gaat. Het water heeft een langere verblijftijd dan normaal. Om dat tegen te gaan worden er noodmaatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is het open zetten van de Marksluis door Rijkswaterstaat. Hierdoor komt extra water vanuit het Wilhelminakanaal in het Markkanaal terecht. Om ervoor te zorgen dat er meer stroming in het water komt, is van belang dat het water ook ergens naartoe kan. Om die reden is het peil van het Volkerak-Zoommeer verlaagd door Rijkswaterstaat. Doordat er nu meer water binnenkomt én het sneller kan afstromen, is de verblijftijd verlaagd en ontstaan er minder snel hoge concentraties blauwalg. Een mooie samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat.'

Onderliggende pagina's