Beheersmaatregelen tegen vallende betondeeltjes van de Coenbrug zijn genomen

Nieuwsbericht

Beheersmaatregelen tegen vallende betondeeltjes van de Coenbrug zijn genomen

Gepubliceerd op: 12 juli 2018- Laatste update: 12 juli 2018 17:25 uur

Afgelopen weken zijn betondeeltjes van de Coenbrug afgekomen. De omgeving rondom dit betonvlak is uit voorzorg direct afgezet en de loszittende betondeeltjes zijn verwijderd. De veiligheid van infrastructuur, ook van de Coenbrug, is niet in het geding. Zo heeft de minister onlangs ook in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Rijkswaterstaat voert regelmatig inspecties en onderhoud uit aan alle bruggen in zijn infrastructuur, zo ook aan de Coenbrug. Door reguliere inspecties weet Rijkswaterstaat welk onderhoud wanneer nodig is om de brug in goede staat te houden.

Onderhoud Coenbrug

Bewoners van Zaanstad maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Coenbrug. De media sprak van zeer ernstig achterstallig onderhoud en onacceptabele risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid. Afgelopen maandag bezochten de wethouders met de portefeuilles Havens & Vaarwegen en van Mobiliteit de Coenbrug. De dag erna vond een gesprek plaats tussen Rijkswaterstaat en de wethouders van de gemeente Zaanstad.

Reguliere inspecties zorgen ervoor dat ingeschat kan worden wanneer groot onderhoud, renovatie of vernieuwing van de brug nodig is. De risico’s bij de Coenbrug die via een inspectie naar voren kwamen zijn verholpen. Deze hadden betrekking op geluidschermen, constructie en bruginstallatie. Voor de voegovergangen worden aanvullende maatregelen voorbereid. In 2024 staat groot onderhoud gepland voor de constructie en het asfalt. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat tot die tijd het onderhoud aan de Coenbrug zo efficiënt mogelijk wordt ingepland.

Na de zomer worden twee bijeenkomsten voor bewoners en de raad van Zaanstad georganiseerd, waarbij Rijkswaterstaat een toelichting geeft over de staat van de Coenbrug. In de eerste bijeenkomst ligt de focus vooral op groot onderhoud aan de brug dat gepland staat in 2024. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt ook meer ingegaan op hinder, zoals door omwonenden ervaren geluidsoverlast en ons onderzoek hiernaar. De data voor de bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.

Hinder door betongruis

Tijdens één van de reguliere inspecties is geconstateerd dat een klein, eerder hersteld, betonvlak lichte scheurvorming vertoonde. Dit kan een indicatie zijn van loszittend beton. De omgeving rondom dit betonvlak is uit voorzorg direct afgezet. Naar aanleiding van deze constatering is een gerichte inspectie op het beton aan de onderzijde van de Coenbrug (ten westen van De Zaan) ingepland. Inmiddels is de gerichte inspectie op het beton geweest en is de gehele onderzijde van de Coenbrug (ten westen van De Zaan) zekerheidshalve onderzocht. Betondeeltjes die los zaten zijn verwijderd en afgevoerd.

Door het verwijderen en afvoeren van deze losse betondeeltjes zijn er zichtbare oneffenheden ontstaan in het beton en kan er wat betongruis (kleine betonkorrels) naar beneden komen. De oneffenheden en het betongruis hebben geen gevolgen voor de betonconstructie, deze is veilig. Naast dat het beton er niet netjes uitziet en het betongruis hinderlijk is, kan dit ook een onveilig gevoel geven. Daarom herstelt Rijkswaterstaat de oneffenheden deze zomer nog.

Voegovergangen

In de Coenbrug liggen voegovergangen. Een voegovergang is de overgang tussen de stalen constructie van de brug en de weg zelf. Bij één voegovergang is sprake van lekkage boven een bloemenwinkel. In september wordt deze voegovergang waterdicht gemaakt. Bij het gepland groot onderhoud in 2024 worden alle voegovergangen vervangen en is de lekkage structureel opgelost. De omwonenden hebben aangegeven dat de voegovergangen lawaai maken, een onderzoek daarnaar loopt nog.

Inspectierapporten Coenbrug

Inspectierapport 6 dateert van 10 juli 2018, maar de inspectie zelf was op 12 en 13 juni 2018. Omdat er ter plekke een acuut risico is geconstateerd, heeft Rijkswaterstaat meteen maatregelen getroffen. Voor publicatie van het rapport op 10 juli zijn deze maatregelen al doorgevoerd.

Uitleg risiconiveaus inspectierapporten

De risiconiveaus zijn:

  •  1. Verwaarloosbaar: kans van optreden is zeer klein. Bijvoorbeeld: een onderdeel is net nieuw, net vervangen of net onderhouden.
  •  2. Beperkt: een risico kent een kleine kans en/of beperkte gevolgen. Het onderhoud kan met een lange bandbreedte worden ingepland. Bijvoorbeeld: een voegovergang is al een tijdje in gebruik, er zijn geen of weinig schades en op basis van de ontwerplevensduur mag verwacht worden dat deze nog zeker 10 jaar mee kan.
  •  3. Verhoogd: een risico kent een vrij grote kans van optreden of grotere gevolgen. Bijvoorbeeld: dezelfde voegovergang heeft meerdere kleine schades of op basis van de referentie wordt verwacht dat deze nog circa 5 jaar mee kan. Er wordt een onderhoudsmaatregel geadviseerd, maar deze hoeft niet direct uitgevoerd te worden.
  •  4. Hoog: een risico met een vrij grote kans van optreden en grotere gevolgen. Bijvoorbeeld: de voegovergang met meerdere schades, waardoor ook vervolgschade ontstaat aan de onderliggende constructie of de ontwerplevensduur is bijna verstreken. Er wordt een onderhoudsmaatregel geadviseerd, deze moet in een periode met een korte bandbreedte worden uitgevoerd.
  •  5. Onacceptabel: een risico met een grote kans van optreden en groot gevolg. Bijvoorbeeld: de schades aan de voegovergang hebben al schades veroorzaakt aan de onderliggende constructie. Er wordt een maatregel geadviseerd die op korte termijn (voor het uiterste adviesjaar) moet worden uitgevoerd. Het uitvoeren van deze of een alternatieve maatregel kan nodig zijn om de veiligheid te borgen maar ook om de functionaliteit te borgen en te voorkomen dat gebreken of storingen optreden.
  •  6. Acuut: er moeten direct maatregelen worden getroffen om het risico ongedaan te maken.

Een ‘onacceptabel’ risico wil niet zeggen dat er sprake is van direct onveilige situaties, maar kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op een optimale aanwending van het onderhoudsbudget. In de programmering kan gekozen worden dit soort risico’s (tijdelijk) toch te accepteren, bijvoorbeeld omdat onderhoud dan gecombineerd kan worden met andere maatregelen.

Het laatste inspectierapport dateert van 10 juli 2018, maar de inspectie zelf was op 12 en 13 juni 2018. Omdat er ter plekke een acuut risico was geconstateerd, heeft Rijkswaterstaat meteen maatregelen getroffen die voor de publicatie van het rapport op 10 juli 2018 al zijn verholpen.

Onderliggende pagina's