Wijziging van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016

Nieuwsbericht

Wijziging van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016

Gepubliceerd op: 22 juni 2018- Laatste update: 22 juni 2018 09:45 uur

In december 2016 is het tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Deze wordt op twee onderdelen gewijzigd. De wijzigingen betreffen een kleine versmalling van het Merwedekanaal ter hoogte van het A12-viaduct en het verwijderen en compenseren van groen (bomen en struiken) in de directe omgeving van de snelwegen.

Beide wijzigingen zijn opgenomen in het ‘Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018’ dat binnenkort door de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt vastgesteld.

Betere doorstroming Ring Utrecht

Om de doorstroming beter en veiliger te maken, vergroot Rijkswaterstaat de capaciteit op A27, A12 en A28 rond Utrecht. Hiervoor leggen we extra rijstroken aan en scheiden we drukke, kruisende verkeersstromen. Op veel plaatsen verbeteren we ook de leefbaarheid, door bijvoorbeeld stil asfalt te gebruiken en nieuwe en hogere geluidschermen te plaatsen. Voor de natuur die verdwijnt, komt extra natuur terug. Over de snelweg A27 bij Amelisweerd komt een groene overkapping (Groene Verbinding) die de verbinding tussen stad en landgoed verbetert. Er komen nieuwe ecopassages en de bestaande ecopassages worden waar mogelijk vernieuwd.

Voorbereiding uitvoering project

Om het project te kunnen uitvoeren, moet langs het ruim 20 km lange traject meer groen verdwijnen dan eerder was voorzien. De wijzigingen komen onder meer voort uit actualisatie van de gegevens die in 2016 zijn gebruikt en doordat er straks tijdens de wegwerkzaamheden meer ruimte nodig is voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. We ontkomen er hierdoor niet aan extra bomen en struiken op deze plekken (tijdelijk) te verwijderen.

Het gaat om stroken groen direct langs de snelwegen A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 ha hebben. Het groen binnen het Natuur Netwerk Nederland, waaronder landgoed Amelisweerd blijft ongewijzigd ten opzichte van het tracébesluit van 2016.

Groencompensatie

Uiteindelijk komt er meer groen terug dan er verdwijnt. Rijkswaterstaat zal conform de wet Natuurbescherming het groen dat weggehaald wordt volledig compenseren. Aanvullend hierop was in 2016 al een extra groencompensatie van 5,7 ha in de plannen opgenomen. Deze extra aanleg van groen blijft in stand.

Driekwart van de compensatie vindt plaats binnen het projectgebied. Compensatie die niet binnen het projectgebied kan plaatsvinden, zal zoveel mogelijk elders in gemeente Utrecht worden uitgevoerd, en gedeeltelijk in gemeente De Bilt. Samen met de omliggende gemeenten, de provincie Utrecht en natuurbeheerders wordt nog gezocht naar een aantal aanvullende geschikte locaties.

Kade Merwedekanaal

Voor de verbreding van het A12-viaduct over het Merwedekanaal is het nodig de kade aan de noordzijde aan te passen door aan weerszijden een strook van het kanaal te dempen. Hierdoor wordt de bestaande versmalling van het Merwedekanaal 15 m doorgetrokken. Het verlies aan waterberging door de gedeeltelijke demping van het Merwedekanaal wordt bij knooppunt Rijnsweerd gecompenseerd.

Inzage Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018, de bijbehorende documenten en kaartmateriaal ligt na de zomervakantie van 2018 zes weken ter inzage en staat dan voor belanghebbenden open voor beroep. Het tijdstip en de locaties van de terinzagelegging worden te zijner tijd bekend gemaakt. De start van de uitvoering staat gepland vanaf 2020.

Meer informatie over Ring Utrecht

Kijk voor meer informatie over het project op de projectpagina A27/A12: aanpassing Ring Utrecht.

Onderliggende pagina's