Voorbereiding inspraakprocedure capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Voorbereiding inspraakprocedure capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 27 juni 2018- Laatste update: 27 juni 2018 11:16 uur

In het najaar 2018 presenteren we het aangepaste ontwerp voor de overnachtingshaven Giesbeek. Dat doen we met een bijeenkomst voor stakeholders en een informatiemarkt.

Het ontwerp voor de overnachtingshaven Giesbeek wordt opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan. De gemeente Zevenaar besluit hierover. De milieueffectrapportage beschrijft de effecten van de aanleg van de haven op de omgeving en hoort bij het bestemmingsplan.

Vergunningen overnachtingshaven Giesbeek

Voor de aanleg van de overnachtingshaven zijn verschillende vergunningen nodig. Daarover beslissen de provincie Gelderland, het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat en het waterschap Rijn en IJssel.

Stukken ter in zage

Het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningaanvragen liggen straks gelijktijdig ter inzage. De gemeente Zevenaar coördineert de procedure van de terinzagelegging. Die staat gepland voor begin 2019. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

De zienswijzen worden waar mogelijk en gewenst verwerkt in het definitieve bestemmingsplan, de MER en de vergunningen. De gemeente beantwoordt samen met de andere vergunningverlenende partijen na de terinzagelegging de zienswijzen in een ‘Nota van Antwoord’. Deze beantwoording is de motivering van het bestemmingsplan en de andere besluiten.

Definitieve besluiten

De gemeente publiceert de besluiten van de betrokken instanties over het bestemmingsplan, de MER en de vergunningen. Daarna kunnen mensen die eerder zienswijzen hebben ingediend bij de gemeente zes weken tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State.

Meer informatie inspraakprocedure overnachtingshaven Giesbeek

Het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de vergunningen zijn tijdens de terinzagelegging zowel schriftelijk als digitaal in te zien. Er komt ook een publiekssamenvatting voor belangstellenden met daarin een eenvoudige uitleg over de inhoud, het voorgenomen besluit en de mogelijkheden om zienswijzen naar voren te brengen. Bij de start van de terinzagelegging vindt een informatiebijeenkomst plaats.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's