Veldonderzoek A27 Houten - Hooipolder start in de zomer

Nieuwsbericht

Veldonderzoek A27 Houten - Hooipolder start in de zomer

Gepubliceerd op: 24 mei 2018- Laatste update: 24 mei 2018 13:52 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat start ingenieursbureau Arcadis in de zomer met veldonderzoek in het kader van de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De onderzoeken zijn nodig om de aannemer die de verbredingswerkzaamheden gaat uitvoeren zo goed mogelijk voor te bereiden op die werkzaamheden.

Foto: © RAAP (archeologisch onderzoek) voor het project A27 Houten-Hooipolder onderaannemer van Arcadis

De veldonderzoeken die Arcadis vanaf de zomer uitvoert, zijn nodig voor de voorbereiding van de daadwerkelijke werkzaamheden aan de wegverbreding van de A27 Houten - Hooipolder. 'We willen dat de aannemer die de werkzaamheden uitvoert, goed geïnformeerd is', legt Diederik van Nederveen, projectleider onderzoeken bij Arcadis, uit. 'Voor de aannemer is het bijvoorbeeld belangrijk te weten hoe het gesteld is met de ondergrond, of er archeologische vondsten te verwachten zijn en hoe de staat van de huidige weg – bijvoorbeeld het asfalt – is. Zodat hij niet voor onverwachte problemen komt te staan.'

Verontreinigingen

Bij de veldonderzoeken gaat het ten eerste om milieukundig bodem- en objectonderzoek. Daarbij worden de bodem en objecten – zoals bruggen, viaducten en portalen – op of langs de snelweg A27 onderzocht op verontreinigingen. 'Is de grond die afgegraven moet worden, verontreinigd? Zit er asbest in aan te passen of te verwijderen viaducten en gebouwtjes? En welke coating is er gebruikt voor staalconstructies van bijvoorbeeld bruggen en portalen? Allemaal zaken die de aannemer moet weten voor hij aan de slag gaat, zodat hij passende maatregelen kan nemen. Te denken valt aan beschermende kleding voor medewerkers en zorgen voor verantwoord hergebruik en/of afvoer van vrijkomende grond en materialen.'

Archeologische vondsten

Arcadis doet ook archeologisch onderzoek. Van Nederveen legt uit dat op basis van historisch onderzoek wordt bekeken waar mogelijk archeologische vondsten te verwachten zijn. 'We brengen in kaart wat er al bekend is over de archeologie in het projectgebied. Vervolgens filteren we dit: is er al onderzoek gedaan? En wat weten we daarvan? We gaan dus niet het hele traject archeologisch onderzoeken, maar alleen de plekken die nog niet in kaart zijn gebracht of waarvan we verwachten dat er mogelijk iets te vinden is.'

Boringen voor verbrede A27

Ook geotechnisch onderzoek behoort tot de veldonderzoeken. 'Hiervoor doen we boringen en sonderingen in de grond, tot wel 20 á 25 m diep', vertelt Van Nederveen. Het onderzoek levert informatie op over de opbouw van de grond. 'Op die manier brengen we in kaart of de grond sterk genoeg is om de verbrede A27 en aan te passen of nieuw aan te leggen viaducten en bruggen te dragen. Daarnaast komen we meer te weten over de grondwaterstanden. Ook dit zijn zaken die de aannemer moet weten voor hij aan de werkzaamheden begint.'

Asfalt

Een ander onderzoek brengt de huidige staat van de verharding van de A27 en de kruisende delen van het provinciale en gemeentelijke wegennet in kaart. 'We kijken bijvoorbeeld naar draagkracht en schades en gaan na of er teer in het asfalt zit of asbest in het funderingsmateriaal. Voor de aannemer is het zaak om dit van tevoren te weten, want dan kan hij bepalen waar welke aanpassingen nodig zijn en in hoeverre vrijkomende materialen voor hergebruik in aanmerking komen of moeten worden afgevoerd. Ook wordt de onderzoeksinformatie gebruikt om te bepalen of medewerkers tijdens de werkzaamheden beschermende kleding moeten dragen.'

Actualisatie

Tot slot doet Arcadis onderzoek naar de flora en fauna in het gebied. 'Daarvoor zijn in het verleden al de nodige onderzoeken uitgevoerd, maar die hebben een beperkte houdbaarheid. Daarom voeren we zo kort mogelijk voor de realisatie een actualisatieslag uit. Zitten er bijvoorbeeld nog steeds vleermuizen? Hoe zit het met beschermde planten? En waar zitten beschermde vogelsoorten? De aannemer wil dit graag weten voor hij met het werk begint, zodat hij tijdig maatregelen kan nemen. Te denken valt aan het verhuizen van vleermuizen of het slim plannen van werkzaamheden, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen van vogels.'

Toestemming

Omdat de veldonderzoeken buiten – in het veld – plaatsvinden, kan dit betekenen dat er bij mensen op hun perceel onderzoek moet worden gedaan. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betrokken grondeigenaren. 'De mensen om wie het gaat worden per brief op de hoogte gesteld. Vervolgens wordt hen gevraagd om toestemming voor het betreden van hun terrein. Daarna maken we concrete afspraken over het wat, wanneer en hoe.'

Veiligheid weggebruikers A27 Houten - Hooipolder

Ook mensen die over de A27 of het onderliggend wegennet rijden, kunnen te maken krijgen met de veldonderzoeken. 'Veiligheid gaat voor alles. Daarom nemen we – als we op of langs de weg onderzoek doen – verkeersmaatregelen voor de veiligheid van de weggebruikers en de onderzoekers. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om ter hoogte van onderzoekslocaties tijdelijk de snelheid te verlagen en/of rijstroken af te zetten.' Om de hinder van de onderzoekswerkzaamheden te beperken, probeert Arcadis de onderzoeken waar mogelijk te clusteren en de werkzaamheden buiten de spits uit te voeren. 'Helaas is dat niet altijd mogelijk en ontkomen we er niet aan om meerdere keren op een locatie terug te komen. Wij vragen hiervoor begrip.'

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten-Hooipolder

Onderliggende pagina's