Stand van zaken wegverbreding A27 Houten - Hooipolder

Nieuwsbericht

Stand van zaken wegverbreding A27 Houten - Hooipolder

Gepubliceerd op: 24 mei 2018- Laatste update: 24 mei 2018 13:47 uur

Hoewel het voor de buitenwereld misschien niet zichtbaar is, wordt er achter de schermen van de wegverbreding van de A27 Houten - Hooipolder hard doorgewerkt. Zo krijgt het tracébesluit steeds meer vorm.

Ook worden er eind mei en begin juni 2018 informele inloopavonden georganiseerd. Daarnaast gaat ingenieursbureau Arcadis in de zomer van start met veldonderzoeken.

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow27 zijn op dit moment druk bezig met het inpassend ontwerp. 'Eerst hebben we het elementair ontwerp opgesteld', legt projectmanager Marc Lentjes uit. 'Dit bevat de ligging van de verbrede A27. Ook is hierin opgenomen hoeveel ruimte er nodig is om de 3 nieuwe bruggen te kunnen bouwen. In het inpassend ontwerp passen we de gehele weg in de omgeving in. Dit betekent dat we het elementair ontwerp verder "aankleden" met onder andere taluds, groen, watergangen en geluidschermen.'

Inloopavonden A27 Houten - Hooipolder

Het concept-inpassend ontwerp is inmiddels af. 'Flow 27 is op dit moment bezig om de reacties van Rijkswaterstaat, de waterschappen en ingenieursbureau Arcadis te verwerken en zo tot een definitief inpassend ontwerp te komen. Weer een mijlpaal op weg naar het tracébesluit. Omdat de inpassing van de 3 nieuwe bruggen in de omgeving inmiddels duidelijk is, worden er op 29 mei, 30 mei en 6 juni 2018 inloopavonden georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De avonden hebben een informeel karakter, vertelt Lentjes. Mensen kunnen gewoon binnenlopen om de inpassing van de bruggen in de omgeving – zowel op kaart als digitaal – te bekijken.

Passende maatregelen

Een ander belangrijk onderdeel van het planstudiewerk zijn de effectstudies. 'Het verkeer op de snelweg A27 zorgt nu en na de verbreding voor uitstoot van onder andere stikstof (NOx). Ook produceert het verkeer geluid. In de effectstudies maken we berekeningen om deze gevolgen goed te bepalen. Daarna stellen we passende maatregelen vast om te zorgen dat de gevolgen op het gebied van uitstoot en geluid voldoen aan de wettelijke normen. Deze maatregelen, zoals het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt of het plaatsen van geluidsschermen, komen terecht in het tracébesluit (TB).'

Nota van Antwoord

Lentjes vertelt dat er ook hard wordt gewerkt aan de Nota van Antwoord. 'Op het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) zijn samen zo’n 425 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord geven we aan wat we met deze zienswijzen hebben gedaan. Sommige zienswijzen maken de plannen beter en dan willigen we zo’n zienswijze in. Een voorbeeld is de fietsoversteek bij de Tol. Er is zorgvuldig naar de zienswijzen gekeken omdat het wel of niet inwilligen van veel factoren afhankelijk is. In alle gevallen onderbouwen we de gemaakte keuze in de Nota van Antwoord.' Daarnaast bevat het TB een Nota van Wijziging. 'Hiermee maken we voor belanghebbenden inzichtelijk wat er gewijzigd is tussen OTB en TB. Te denken valt aan de bouw van de 3 nieuwe bruggen.

Veldonderzoek voor A27 Houten - Hooipolder

Voor de voorbereiding van de daadwerkelijke werkzaamheden heeft Rijkswaterstaat een contract afgesloten met ingenieursbureau Arcadis. Lentjes vertelt dat Arcadis Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ondersteunt bij het voorbereiden van de contracten voor de aannemers die op termijn de werkzaamheden buiten gaan uitvoeren. Ook start het ingenieursbureau in de zomer met veldonderzoek. Hierbij gaat het onder meer om bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken vinden – de naam zegt het al – buiten in het veld plaats', legt Lentjes uit. 'Dit kan betekenen dat er bij mensen op hun perceel onderzoek wordt gedaan. Uiteraard overleggen we dit van tevoren met de betrokken grondeigenaren.'

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten-Hooipolder

Onderliggende pagina's