Nieuwe bestemmingen voor waardevolle biomassa

Nieuwsbericht

Nieuwe bestemmingen voor waardevolle biomassa

Gepubliceerd op: 30 april 2018- Laatste update: 30 april 2018 11:58 uur

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook voor Rijkswaterstaat. De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K) heeft als opdracht een actieve bijdrage te leveren aan het aanjagen van de duurzaamheidsambities binnen Rijkswaterstaat.

Hernieuwbare beschermer om lichtmast

Manager Mireille Götz: 'Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van nieuwe waarde en businessmodellen op ons groene areaal – de stukken grond waar onder invloed van de zon bomen en planten groeien – door er met andere ogen naar te kijken en naar te handelen. Daarbij werken we nauw samen met de markt, kennisinstituten, ontwikkelaars en andere overheden.'

BUN-K werkt aan de verduurzaming van Rijkswaterstaat. 'We richten ons op biomassa die vrijkomt bij de aanleg en het beheren van ons areaal', legt Mireille Götz uit. 'Bijvoorbeeld bij het kappen en snoeien van bomen, het maaien van gras of het beheren van de uiterwaarden en de wateren. Traditioneel beschouwt Rijkswaterstaat deze biomassa als afval. En dat kost ons veel geld. Met BUN-K gaan we na hoe we deze biomassa waarde kunnen meegeven. Dit levert naast geld ook een positieve impact op, op mens en natuur. Nieuwe ketensamenwerkingen met voor ons bekende en onbekende marktpartijen en andere overheden nemen hierbij een belangrijke plek in.'

Eiken en lindebomen

2017 was het eerste jaar dat BUN-K volledig operationeel was. Volgens Götz zijn er het afgelopen jaar mooie stappen gezet en interessante projecten opgezet. 'Bijvoorbeeld de revitalisering van de berm langs de A50 ter hoogte van Terlet. Een groot deel van eiken die daar stonden, was afgestorven of verkeerde in zwakke conditie. Samen met Staatsbosbeheer en de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud hebben we bedacht hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Besloten is om deze eiken te rooien en ook andere soorten bij te planten. Zo is in de buitenberm de keuze gevallen op lindebomen, omdat die nectar produceren voor bijen, die het op dit moment heel zwaar hebben.'

Van berm tot bladzijde

Ook het project ‘Van berm tot bladzijde’ is volgens Götz een pareltje. Daarin werken papierfabriek Parenco, Newfoss en 12 terreinbeheerders in Oost-Nederland – Rijkswaterstaat, gemeenten, provincie, waterschappen en private partijen – aan de mogelijkheid om verpakkingskarton te maken van bermgras. 'Nu wordt bermgras nog afgevoerd en gestort of gecomposteerd en is het per definitie een kostenpost. Door er karton van te maken, wordt het gras ingezet als grondstof.' Götz vertelt dat Parenco het afgelopen jaar op hun nieuwe papierkartonmachine diverse proeven heeft gedaan met bermgras. 'De resultaten zijn positief. Een eerste concrete stap om tot een goede businesscase te komen.'

Hernieuwbare beschermers

Een ander project waarbij intensief is samengewerkt met de markt is bij het plaatsen van beschermers om lichtmasten in Zuid-Holland. 'Die lichtmasten raken soms beschadigd door aanrijdingen of door onderhoudswerkzaamheden in de berm, die niet altijd te verhalen zijn. In overleg met een bedrijf dat biobased producten voor de sector ontwikkelt en in samenspraak met de partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud, hebben we besloten om schermen aan te brengen om de lichtmasten. Die beschermers zijn gemaakt van 100% hernieuwbaar materiaal, een combinatie van aardappel- en maiszetmeel. Dit heeft vergelijkbare constructieve eigenschappen als pvc, maar er wordt geen olie gebruikt bij de productie. De ruimte tussen de lichtmast en de beschermer is opgevuld met aarde en nectarhoudende planten. Het traject ligt in een bijenroute, dus deze planten zijn daar ook gunstig voor. Zo voorkomen we niet alleen schade aan lichtmasten – waardoor we geld besparen – ook leveren we een bijdrage aan circulariteit én we bevorderen de biodiversiteit.'

Onderliggende pagina's