Flink op streek met de voorbereidingen verbreding traject A27 Houten-Hooipolder

Nieuwsbericht

Flink op streek met de voorbereidingen verbreding traject A27 Houten - Hooipolder

Gepubliceerd op: 12 februari 2018- Laatste update: 12 februari 2018 10:46 uur

De voorbereidingen voor de verbreding van het traject A27 Houten - Hooipolder zijn in volle gang. Het ontwerp van het tracébesluit krijgt steeds concreter vorm, de effectstudies zijn gestart en de realisatiecontracten met de aannemers worden voorbereid. De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2022.

Op dit moment werkt Rijkswaterstaat samen met ingenieursbureau Flow27 het elementair ontwerp uit tot een inpassend ontwerp. Projectmanager Marc Lentjes: ‘In het elementair ontwerp geven we de ligging van de weg aan. In het inpassend ontwerp gaan we deze bijvoorbeeld verder aankleden met groen en water. Dit is de basis voor het tracébesluit. In het elementair ontwerp is ook opgenomen hoeveel ruimte er nodig is om de 3 nieuwe bruggen te kunnen bouwen. Het grondverwervingsproces rondom deze bruggen is daarom tijdelijk stilgelegd, maar wordt komend voorjaar weer opgestart. Voor de andere tracédelen blijven we grond verwerven en is Rijkswaterstaat in gesprek met beheerders van kabels en leidingen. Bij vaststelling van het tracébesluit in 2019 worden - net als bij de vaststelling van het ontwerptracébesluit in juni 2016 - informatieavonden georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden.’

Onderzoeken voor de verbreding A27 Houten - Hooipolder

Inmiddels zijn de effectstudies gestart. ‘We berekenen de geluidseffecten voor de omgeving’, vertelt Lentjes. ‘Natuurlijk zullen we hierop ook maatregelen nemen, denk bijvoorbeeld aan geluidsreducerend asfalt en geluidschermen.’ Verder gaat het ingenieursbureau Arcadis voor Rijkswaterstaat in het voorjaar onder andere een milieukundig bodemonderzoek, een geotechnisch onderzoek en een onderzoek naar de opbouw en conditie van het wegdek opstarten. ‘Waar dit nodig is, overleggen we uiteraard met de grondeigenaar over het onderzoek dat we gaan uitvoeren’, aldus Lentjes.

Contractvoorbereiding werkzaamheden A27

Ondertussen is Rijkswaterstaat samen met ingenieursbureau Arcadis ook gestart met de voorbereidingen van de contracten voor de aannemers die op termijn de werkzaamheden buiten gaan uitvoeren. Lentjes: ‘Samen met de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en de vaarweg- en wegbeheerders van Rijkswaterstaat bepalen we welke eisen, ook gebaseerd op de ingediende zienswijzen, we in de contracten opnemen. Hier zijn we tot in 2019 mee bezig. Dit is nodig om daarna de aanbesteding te kunnen starten. De werkzaamheden aan het traject hebben straks niet alleen gevolgen voor de rijksweg A27, maar ook voor de aansluitende wegen. Dat gaat ongetwijfeld verkeershinder opleveren. In de contracten nemen we als eis op om dit zoveel mogelijk te beperken.’

Bestuursovereenkomst traject A27 Houten-Hooipolder

Samenwerking met de omgeving vindt Rijkswaterstaat belangrijk. ‘Daarom hebben wij samen met onze partners in het traject A27 Houten - Hooipolder een bestuursovereenkomst getekend. Hierin staan afspraken om dit gezamenlijke project goed te kunnen uitvoeren. Het tracé is bijna 50 km lang en doorkruist 3 provincies, 9 gemeenten en 3 waterschappen. Dan is het belangrijk om goede afspraken te maken over de uitvoering van de werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook over het beheer en onderhoud van de aan te passen infrastructuur.’

Veel besproken onderwerp: verkeerslichten A27

Lentjes vertelt dat er in de lokale en landelijke politiek en de media veel aandacht is geweest voor het traject A27 Houten - Hooipolder. ‘Vanuit de regio en ondernemingsorganisatie VNO/NCW klonk de wens om het knooppunt Hooipolder volledig verkeerslichtvrij te maken, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat houdt zich aan haar eerder genomen besluit dit niet te doen.’ Ander veelbesproken item als het om verkeerslichten gaat: de fietsoversteek bij aansluiting De Tol in Werkendam. ‘In het ontwerptracébesluit hadden we de verkeerslichten weggehaald. Nadat we veel zienswijzen op dit punt in het ontwerp ontvingen, hebben we besloten om de verkeerslichten op deze plek toch te handhaven. Zo proberen we, waar we kunnen, de wensen van de omgeving te verwerken in het definitieve ontwerp’, besluit Lentjes.

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's