Bijeenkomsten voor omwonenden voor de dijkversterking op Vlieland

Nieuwsbericht

Bijeenkomsten voor omwonenden voor de dijkversterking op Vlieland

Gepubliceerd op: 24 januari 2018- Laatste update: 24 januari 2018 09:22 uur

De Waddenzeedijk (Omringdijk) beschermt het dorp Vlieland tegen de zee. Deze dijk is bestand tegen flinke stormen, maar voldoet niet meer aan de landelijke veiligheidsnormen waarin we rekening houden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven.

Hoe Rijkswaterstaat dit precies gaat aanpakken, wordt in de verkenningsfase en in overleg met omwonenden en belanghebbenden bepaald. Hiervoor worden in 2017 en 2018 een aantal bijeenkomsten georganiseerd, de dijkavonden.

De tweede dijkavond

Op 12 december 2017 organiseerde Rijkswaterstaat samen met Wetterskip Fryslân en de gemeente Vlieland de tweede dijkavond voor het project Dijkversterking Vlieland. De opkomst was goed en de projectorganisatie heeft veel ideeën bij de omwonenden opgehaald.

Tijdens de eerste dijkavond op 20 september 2017 gaven omwonenden aan wat zij graag wilden behouden, zoals het achterpad en de landelijke (groene) uitstraling van de dijk. Sindsdien is het projectteam met een aantal zaken aan het werk gegaan.

Omgevingsonderzoek dijkversterking Vlieland

Om te beginnen is de omgeving in kaart gebracht: waar kabels en leidingen liggen, welke vergunningen er nodig zijn, wat de bodemkwaliteit van de huidige dijk is en welke gebouwen aan het dijkgebied grenzen.

Onderzoeken naar natuur en archeologie

Ook voerde Rijkswaterstaat 7 onderzoeken uit. Hieruit komen aandachtspunten naar voren voor de natuur en voor archeologie. Kwetsbare diersoorten bewonen of gebruiken het gebied: vleermuizen, rugstreeppadden en broedvogels. Deze willen we beschermen. Als de voorkeursoplossing bekend is, werkt het projectteam deze beschermmaatregelen verder uit. De uitkomst van het archeologisch onderzoek is dat de percelen die aan de dijk grenzen misschien waardevolle archeologische resten bevatten uit de Middeleeuwen en later.

Het vervolg: dijkavond 3

Met al deze informatie, de inbreng van omwonenden en de veiligheidseisen, schetste het projectteam 22 mogelijke oplossingsrichtingen. Op de dijkavond op 12 december 2017 bespraken de aanwezigen in twee gespreksrondes deze oplossingsrichtingen. Dat gesprek leverde een set duidelijke voorkeuren op van de omwonenden. Die informatie neem het projectteam weer mee voor de uitwerkingen op dijkavond 3 op 8 maart 2018.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de pagina over Waddenzee: dijkversterking Vlieland. Op de  pagina Abonneren kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Onderliggende pagina's