Areaalonderzoek A27/A12 Ring Utrecht in volle gang

Nieuwsbericht

Areaalonderzoek A27/A12 Ring Utrecht in volle gang

Gepubliceerd op: 28 november 2017- Laatste update: 28 november 2017 15:49 uur

Momenteel vindt er veel onderzoek plaats ter voorbereiding op aanpassing van de Ring Utrecht. Zo wordt de staat van bruggen en viaducten in kaart gebracht en laat Rijkswaterstaat de kwaliteit van het asfalt controleren.

We onderzoeken de huidige kwaliteit, dikte en opbouw van het asfalt van A12, A27 en de A28.

‘Afgelopen zomer zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan’, legt Kees van de Wetering uit. Hij is ontwerpleider voor de Ring Utrecht en nauw betrokken bij het zogenoemde areaalonderzoek, waar veel verschillende voorbereidende onderzoeken deel van uitmaken. Ingenieurs van Royal HaskoningDHV voeren het areaalonderzoek uit. ‘We verzamelen alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de aannemer die straks de aanpassingen aan de Ring gaat realiseren. Het onderzoek duurt nog ruim een jaar, maar op dit moment is er echt een piek in de werkzaamheden.’

Bruggen en viaducten

Een belangrijk onderdeel van het areaalonderzoek is het onderzoek naar de exacte eigenschappen en conditie van bruggen en viaducten. Van de Wetering: ‘We kijken onder andere naar de constructie: zijn ze stevig genoeg om de gewenste aanpassingen aan uit te voeren? Hoe is de kwaliteit van het beton? Verder onderzoeken we of er asbest is gebruikt in de objecten. Stel dat we asbest vinden, dan is dat belangrijk voor de aannemer straks. Hij zal dit eerst moeten saneren voordat hij verder kan.’

Verhardingen asfalt

‘We onderzoeken ook de huidige kwaliteit, dikte en opbouw van het asfalt van A12, A27 en de A28. Wat is de verwachtte levensduur? Kan het nog wel even mee en volstaat alleen een nieuwe laag er overheen? Of moet alles verstevigd worden?’, licht Van de Wetering toe. ‘Je kunt je voorstellen dat dat van belang is voor de planning en de kosten van de aanleg.’

Geotechniek

‘Het geotechnisch deel van het areaalonderzoek is ook erg interessant. Daarmee brengen we de opbouw van de bodem in kaart’ , vertelt Van de Wetering. ‘Wat is de samenstelling van de bodem waarop we gaan bouwen? Bijvoorbeeld zand, klei of veen. Dat zegt alles over de draagkracht van de grond. Veen verzakt, dus daar moet je rekening mee houden bij de aanleg. Wat wordt de funderingsconstructie? Hoeveel heipalen zijn nodig en hoe diep moeten die de grond in? Met de onderzoeksresultaten berekent de aannemer straks wat nodig is om stevig en veilig te bouwen.’

Natuuronderzoek

Voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerptracébesluit en het tracébesluit is al zorgvuldig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verschillende soorten dieren en planten in het gebied. Die gegevens worden nu geactualiseerd, vooral op gebied van beschermde soorten. Van de Wetering: ‘In het kader van de Wet natuurbescherming onderzoeken ecologen van het ingenieursbureau of bepaalde beschermde soorten in het gebied leven, waar precies en in welke aantallen. Zo kunnen vleermuizen hun winterverblijf hebben onder een brug of viaduct. Voordat we beginnen met bouwen, moeten deze dieren een nieuwe plek krijgen.’

Bodem- en waterkwaliteit

Van de Wetering: ‘Tot slot doen we onderzoek naar de zogenoemde milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het water binnen het projectgebied. Ook op percelen die we gaan aankopen om de verbreding mogelijk te maken. Kort gezegd kijken we of de grond en het water niet vervuild is. Bijvoorbeeld door asbest in oude paden en toegangswegen. Is dit wel het geval, dan zal de aannemer hier rekening mee moeten houden. Hij kan de grond bijvoorbeeld saneren of afvoeren.’

Vervolg

‘Eind 2018 is het meeste onderzoek klaar. Alleen voor het deel ten noorden van de aansluiting Utrecht-Noord komen in 2019 de laatste resultaten binnen. Dit komt omdat op dit tracédeel momenteel de aannemer van het project A27/A1 aan het werk is. Alle gegevens stellen we ter beschikking aan de kandidaat-opdrachtnemers. Dit doen we in de aanbestedingsfase van het project. Op basis van onder meer deze areaalgegevens kan iedere kandidaat-opdrachtnemer Rijkswaterstaat een passend aanbod doen: bijvoorbeeld qua wegontwerp, planning en prijs’, besluit Van de Wetering.

Meer nieuws A27/A12 Ring Utrecht

Onderliggende pagina's