Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal

Nieuwsbericht

Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal

Gepubliceerd op: 05 oktober 2017- Laatste update: 05 oktober 2017 15:01 uur

Elke winter trekken meer dan honderdduizend schieralen (volwassen palingen) vanuit de polders rondom het Noordzeekanaal naar de Noordzee. Vervolgens zwemmen ze door naar de Caribische Sargassozee, vlakbij de Bermuda Driehoek, om er zich voort te planten. Om meer te weten te komen over het migratiegedrag en de routes die ze volgen tussen de polders rondom het Noordzeekanaal en de havenmonding in IJmuiden, vindt er van oktober 2017 tot april 2018 onderzoek plaats met behulp van zenders.

Waterbeheerders zijn geïnteresseerd in eventuele knelpunten op de migratieroute tussen de polder en de zee voor het Noordzeekanaalgebied. Met deze informatie kunnen er maatregelen worden getroffen om de knelpunten voor deze trekvis weg te nemen. Hiermee werkt Rijkswaterstaat samen met haar partners aan een gezonde visstand en waterkwaliteit. Dit doen wij vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

De verschillende waterbeheerders rondom het Noordzeekanaal, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat, voeren dit onderzoek in samenwerking uit. Financieel wordt het onderzoek ondersteund door Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Opdrachtnemer is Wageningen Marine Research, die voor de aalvangsten gebruikmaakt van de inzet van Visserijservice Nederland en plaatselijke beroepsvissers.

Kaderrichtlijn Water in Noord-Holland

(Een zwaan zwemt in een breed water. Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is in Noord-Holland verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de rijkswateren. Hierbij hoort ook het verbeteren van de waterkwaliteit. Onze wateren moeten namelijk een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Daarom nemen wij samen met waterbeheerders en andere partners maatregelen die hieraan bijdragen. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Beeldtekst: Boezemgemaal, Halfweg. Op verschillende plekken monitoren we samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland de visstand om te zien of de vispopulatie gezond is. Een man in een gele oliebroek is in een bootje bezig bij een gemaal.) PIET RUIJTER: Ik ga hier water in doen en ik ga die fuik vissen. Die glasaalfuik, moet ik zo even kijken wat daaraan zit. Nou, het onderzoek is een opdracht van Rijnland en Rijkswaterstaat. Hier is een vispassage, natuurlijk, en ze willen weten: wat komt er nou naar binnen? En de hoofdzaak is dat er glasaal naar binnen kan komen van zout naar zoet water, om zich hier weer voort te planten. Dus het is echt een onderzoek, monitoren, om te kijken wat er nou binnenkomt. (Hij neemt een vis uit een fuik en legt hem langs een meetlat. Dan zet hij de vis terug.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER En hup. (Hij schrijft iets op een blocnote.) Nou, je ziet, het is een behoorlijke vangst van glasaal. En dat is deze week enorm toegenomen ook, hoor. Het was nog niet zo veel als we nu hebben. Ja, het betekent gewoon dat de waterkwaliteit erg goed is, hè? (Hij zet een maatbeker met glasaal op een keukenweegschaal.) En dan gaat de glasaal, die hebben we gewogen, die gaan weer overboord en die moeten hier opgroeien in het zoete water. (Beeldtekst: Gemaal Overtoom, Westzaan. Vrijwilligers onderzoeken hoeveel glasaal er in het water zit. Jos van der Heijden en Jan Goede:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER JOS VAN DER HEIJDEN EN JAN GOEDE: We bevinden ons hier op Gemaal Overtoom in Westzaan en we zijn bezig met een onderzoek voor de RAVON om te kijken hoeveel vis er vanuit het Noordzeekanaal de polder in trekt. Dat gaat met name dan om de glasaal en de driedoornige stekelbaars en we doen dat met behulp van een kruisnet. (Met een hoofdlamp op kijken Jos en Jan wat er in het kruisnet zit. Een zeilboot vaart door een sluis. Naast de sluis staat een verkeerstoren. Binnen zit een man op beeldschermen te kijken. Op één ervan staat: Vispassage Actief.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Beeldtekst: Kleine sluis, IJmuiden. We maakten een vispassage waar vissen doorheen kunnen zwemmen als de zeesluis dicht is.) ARJEN KIKKERT: Om vismigratie te verbeteren hebben we in deze sluis de schuiven zo aangepast dat ze opengaan als het op zee laagwater is en dan stroomt er water van het Noordzeekanaal en dat is een beetje zoet, brak water dat stroomt dan door deze sluis heen naar de buitenhaven. En in de buitenhaven zwemmen die glasalen en driedoornige stekelbaarzen en die willen naar het zoete water, en die proeven dat zoete, brakke water en weten dan op die manier deze sluis te vinden. En omdat die schuiven openstaan, kunnen ze dan naar binnen zwemmen en kunnen ze hun weg vervolgen naar de polder toe, en dat is het zoete water waar ze volwassen worden en echt grote alen worden. (Een man loopt over een pad. Beeldtekst: Natuuroevers, West van Buitenhuizen. In Velsen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd voor waterinsecten, garnalen en vis. Hier komen ook veel vogels op af. Ed Staats:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER ED STAATS: Dit zijn de prachtige natuuroevers van Rijkswaterstaat ook aangelegd door Rijkswaterstaat. Het betreft voornamelijk rietvelden en daardoor ook geschikt voor diverse rietvogels waaronder rietzanger, kleine karekiet en door de ondiepte van het water ook zeer geschikt voor foeragerende, dus etende, lepelaars en dergelijke. (Hij loopt over een pad met een wildrooster erin langs de oever.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Het beheer houdt in dat Rijkswaterstaat de bomen één keer per jaar weghaalt uit het gebied en dat het riet ook gemaaid wordt, maar in gedeeltes gemaaid wordt en dat is het gunstigste voor rietvogels in ieder geval. En elk jaar moet dat gebeuren. (Met z'n kijker tuurt hij door een vogelkijkwand.) Rijkswaterstaat heeft een aantal informatiepanelen aangebracht in dit gebied, zoals dit hier bij de oeverzwaluwwand en ijsvogelwand en deze geven een hele mooie broedgelegenheid aan deze soorten vogels. (Beeldtekst: Slochtereiland, Amsterdam. De waterkwaliteit verbeterde enorm na de sanering van het eiland in 2010. Een vrouw met bruin haar vaart in een open boot langs woonarken. Bij één ark staat een oudere vrouw naar haar te zwaaien. Even later zitten ze samen in de boot. De bruinharige Barbara van Offenbeek:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER BARBARA VAN OFFENBEEK: We zijn hier bij het Slochtereiland. Dat is een heel klein eilandje dat in het Noord-Hollands kanaal ligt. Eigenlijk een heel raar eilandje zo in een kanaal. Het is ontstaan in de jaren zestig, omdat de gemeente Amsterdam hier eigenlijk al z'n huisvuil gewoon stortte in het water. Dus toen zijn er plannen gemaakt om het te saneren om ervoor te zorgen dat dat gif eigenlijk niet zou kunnen ontsnappen en dat hebben we toen opgeruimd. In 2010 zijn we daarmee begonnen. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (De boot vaart verder.) SOL DE SOET: Nou, tijdens de werkzaamheden zouden we dus eerst weg moeten. Daar waren we dus geen voorstander van. Dat is dus iets dat... Ja, alle boten moesten dan weg en je huis uit en... Nou, dat was gewoon niet prettig. Dus dat is toen opgelost dat we konden blijven liggen waardoor je dus eigenlijk wel alles van heel dichtbij hebt meegemaakt. (Er staan damwanden tegen het eiland aan.) VAN OFFENBEEK: Wat we gedaan hebben, is dat we het eiland in eerste instantie helemaal kaal gehaald hebben. Er stonden heel veel bomen en struiken en onkruid en zo op. Dat hebben we eraf gehaald. We hebben de gezonde bomen zo veel mogelijk gespaard omdat de bewoners dat heel belangrijk vonden en omdat ook de natuurwaarden belangrijk waren voor het eiland. Vervolgens hebben we het eiland ingepakt eigenlijk dus met heel stevig doek is het ingepakt en daar hebben we damwanden omheen geslagen, zoals je hier zo ziet en op die manier hebben we eigenlijk het helemaal ingesloten het huisvuil, het chemisch afval dat hier ligt. (Watervogels zwemmen bij het eiland.) DE SOET: Ja, het is gewoon weer een heel mooi eiland geworden. De beesten zijn weer terug, de kikkers zijn weer terug, de uil is weer terug. De eenden, de koeten, de reiger, onze Joop, onze huisreiger is weer terug. En de zwanen komen ook weer elk jaar met kinderen even kijken van: hé, hoe zit het? En het is gewoon goed. Je kan weer lekker vissen. Dus dat is, ja, gewoon goed, eigenlijk. VOICE-OVER: Samen met andere waterbeheerders blijven we werken aan de ecologische kwaliteit van het Noordzeekanaal. Zo kunnen vissen zich zonder hinder blijven verplaatsen, opgroeien en voortplanten. Kanalen, rivieren en sloten blijven schoon en gezond voor mens, plant en dier. Flora en fauna in natuurlijke leefgebieden herstellen zich in hun oorspronkelijke staat. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)