Zo staat het er voor bij de ViA15

Nieuwsbericht

Zo staat het er voor bij de ViA15

Gepubliceerd op: 31 augustus 2017- Laatste update: 31 augustus 2017 11:06 uur

In het gebied worden de eerste tekenen van voorbereidend werk zichtbaar. Hoe zit het met de beroepen die zijn ingediend?

Inhoud van de beroepen

Op het tracébesluit zijn 61 beroepen ingesteld, namens 115 mensen en organisaties. Mensen maken om verschillende redenen bezwaar tegen het tracébesluit. Een veelvoorkomend thema is het effect op de directe woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld geluidshinder, luchtkwaliteit, ruimtebeslag en veranderende verkeersstromen. Een ander thema is de economische schade, zoals waardevermindering van woningen en de impact op bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er onder meer thema’s als natuur en landschap, nut en noodzaak van het project, bouwhinder en de keuze voor de brug in plaats van een tunnel.

Programma Aanpak Stikstof

De Raad van State (RvS) heeft op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De vragen gaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat in werking is sinds juli 2015. Het PAS is een nieuw beoordelingskader voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Zo’n activiteit is bijvoorbeeld een weg aanleggen. ViA15 gaat door een Natura 2000-gebied. De RvS wil weten of het PAS overeenstemt met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is. De gevolgen hiervan voor de planning van ViA15 moeten we afwachten. De RvS heeft verzocht om uiterlijk in juli 2018 hierover advies te ontvangen vanuit Luxemburg. Ondertussen ligt het project ViA15 niet stil, maar werkt het team aan de contractvoorbereiding. In het artikel Zo bereidt Rijkswaterstaat het DBFM-contract voor leest u daar meer over.

Over ViA15

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Onderliggende pagina's