De voorbereidende werkzaamheden van ViA15 starten eind augustus

Nieuwsbericht

De voorbereidende werkzaamheden van ViA15 starten eind augustus 2017

Gepubliceerd op: 31 augustus 2017- Laatste update: 31 augustus 2017 11:03 uur

Op verschillende locaties in het projectgebied beginnen we met voorbereidende werkzaamheden zodat straks vlot en veilig gestart kan worden met de realisatie van de ViA15. Wanneer starten deze voorbereidende werkzaamheden? En wat gaat er gebeuren?

Leidingen voor gas, drinkwater, elektriciteit en riool

Op verschillende locaties in het projectgebied worden kabels en leidingen verlegd. Zo verlegt de Gasunie de hoofdgasleidingen, Vitens de drinkwaterleidingen, Liander de elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel de rioolpersleidingen. De eerste werkzaamheden starten na de zomervakantie. De partijen verleggen de kabels en leidingen in onderlinge afstemming. Daar waar het kan, combineren ze werkzaamheden om eventuele bouwhinder voor de omgeving te beperken.

Archeologische sporen aanwezig?

Om de archeologische waarde van het gebied vast te stellen en mogelijke archeologische vindplaatsen veilig te stellen, laat Rijkswaterstaat in 2017 en 2018 een proefsleuvenonderzoek uitvoeren. Proefsleuven zijn langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag van een aantal m breed. In de sleuven zoeken archeologen naar grondsporen van bijvoorbeeld nederzettingen of vondsten als bekers. Na dit onderzoek maken ze de sleuven weer dicht. Als er waardevolle sporen en resten worden gevonden, dan worden deze in een later stadium, vóór de realisatie, opgegraven.

Check op niet-gesprongen explosieven

In de Nederlandse bodem liggen nog steeds restanten van vliegtuigwrakken en niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Eventueel aanwezige explosieven kunnen tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden voor gevaarlijke situaties zorgen. Met metaaldetectors op een handkar of achter een tractor laat Rijkswaterstaat op de locaties van het archeologisch onderzoek in beeld brengen waar in het projectgebied NGE aanwezig kunnen zijn. Gedetecteerde NGE die het archeologisch onderzoek hinderen, worden geruimd.

Contact over werkzaamheden

Heeft u vragen over de specifieke werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke organisatie: 

  • Elektriciteitskabels: Liander 0800 9009
  • Rioolpersleidingen: Waterschap Rijn en IJssel 0314 369 369;
  • Drinkwaterleidingen: Vitens 0900 0650
  • Archeologie/NGE: Rijkswaterstaat 0800 8002
  • Gasleidingen: Gasunie 0570 69 69 11
  • Watervergunning: Waterschap Rijn en IJssel 0314 369 369
  • Omgevingsvergunning: neem contact op met uw gemeente

Over ViA15

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Onderliggende pagina's