Samenwerken en afstemmen met het Buurtenplatform

Nieuwsbericht

Samenwerken en afstemmen met het Buurtenplatform

Gepubliceerd op: 19 juni 2017- Laatste update: 19 juni 2017 16:38 uur

Sinds december 2016 is hij onafhankelijk voorzitter van het Buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide: Herman Vrehen. Het buurtenplatform bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijken langs het tracé. Hoe kijkt Vrehen terug op de eerste maanden als voorzitter, welke stappen zijn er gezet en hoe verloopt de afstemming tussen de samenwerkende overheden en de buurten op weg naar het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER)?

'De vergaderingen zijn erg constructief’, begint Vrehen. ‘We zijn goed met elkaar in gesprek en er is een behoorlijk wij-gevoel. Tegelijkertijd draait het nu echt om de inhoud, en die raakt iedereen op een andere manier.’

Goed geluisterd

Onlangs is het OTB/MER – dat dit najaar voor iedereen ter inzage ligt – door Rijkswaterstaat gepresenteerd aan het Buurtenplatform. Vrehen: ‘Als Buurtenplatform hebben we al een toelichting gekregen op het volledige plan: van wegontwerp en geluidsmaatregelen tot het landschapsplan. Heel veel valt voor ons op de goede plek. Het is wat we ervan verwacht hadden. De wensen vanuit de verschillende buurten zijn ook overgenomen. En dus concludeer ik dat er goed naar elkaar geluisterd is. Er is bovendien waardering voor de aanpak van Rijkswaterstaat om via interdisciplinaire samenwerking te zoeken naar mogelijkheden en gezamenlijk gedragen oplossingen. Dat is van absolute meerwaarde.’

Discussiepunten

Natuurlijk zijn er nog discussiepunten. ‘Die gaan met name over geluid’, vertelt Vrehen. ‘Overheden moeten voldoen aan normen. Daar zijn allerlei berekeningen en metingen voor. Maar de beleving – het gevoel van mensen – is soms anders. Het is aan ons om samen te zoeken naar de juiste balans. In eerste instantie gaat het dan vooral om de vraag: zijn er nog alternatieven? Kunnen we bijvoorbeeld hier en daar nog schuiven met het wegtracé, of kunnen we iets doen met beplanting? Als dat niet mogelijk of voldoende blijkt te zijn, is de vervolgvraag: zijn er mogelijkheden om iets extra’s te doen? Dat zijn zaken die nu onderwerp van gesprek zijn.’

Parkway

Een ander thema is de Parkway, oftewel de inpassing van de snelweg in het landschap. Groene en natuurlijke elementen langs de route moeten er straks voor zorgen dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel wordt van het omliggende landschap. Vrehen: ‘De opdrachtgevers en de vertegenwoordigers uit het Buurtenplatform zijn het erover eens dat de Parkway niet alleen iets is van ontwerpers. Daarom willen we juist de mensen uit de omliggende buurten er actief bij betrekken. Het idee is omwonenden mee te laten denken tijdens ontwerpsessies. Zodat de Parkway niet alleen past bij het landschap, maar ook aansluit bij de wensen en leefwereld van omwonenden.’

Persoonlijke toelichting

Wat staat er de komende tijd op de planning? Vrehen: ‘Na de voorpresentatie van het OTB/MER aan het Buurtenplatform, zijn de openstaande vragen, onduidelijkheden en aandachtspunten in kaart gebracht. Deze punten zijn in een brief aan de stuurgroep kenbaar gemaakt.’ In de stuurgroep werken Rijkswaterstaat, waterschap, provincie en de betrokken gemeenten samen en nemen zij gezamenlijk besluiten. ‘Als voorzitter van het Buurtenplatform heb ik ook een mondelinge toelichting aan de stuurgroep gegeven. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. We gaan een spannende periode tegemoet, maar de open communicatie en nauwe samenwerking geven vertrouwen voor de toekomst.’

Onderliggende pagina's