N35: Nijverdal - Wierden: van elementair ontwerp naar inpassend ontwerp

Nieuwsbericht

N35: Nijverdal - Wierden: van elementair ontwerp naar inpassend ontwerp

Gepubliceerd op: 19 juni 2017- Laatste update: 19 juni 2017 13:46 uur

In maart 2017 is het elementair ontwerp van de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden gepresenteerd. Om dit ontwerp door te vertalen naar het inpassend ontwerp – de volgende stap op weg naar het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) – zijn op 30 maart locatiespecifieke sessies georganiseerd. Paul Hoogerwerf van Antea Group geeft tekst en uitleg.

Wat verstaan jullie onder het elementair ontwerp van de N35 tussen Nijverdal en Wierden?

‘Het elementair ontwerp is het basisontwerp, dat alleen de exacte ligging van de verbrede N35 en de aansluiting op de gemeentelijke wegen bevat. Tijdens een inloopavond op 7 maart hebben we dit ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. De volgende stap op weg naar het OTB/MER is het inpassend ontwerp. Dit bevat ook de inpassing van de weg in het landschap – zoals de waterlopen, beplanting en geluidschermen – en vormt feitelijk de basis van het OTB/MER. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig.’

Hoe komen jullie tot het inpassend ontwerp?

‘Net als bij het elementair ontwerp halen we voor het inpassend ontwerp input op bij de omgeving. Hiervoor hebben we op 30 maart 3 bijeenkomsten georganiseerd, aangevuld met een avondsessie. Tijdens elke bijeenkomst stond een deel van de te verbreden N35 centraal. Bij elk van die sessies zijn we specifiek ingegaan op plekken waar nog keuzes te maken zijn: de ongelijkvloerse kruising en aansluiting in Nijverdal, het ecoduct en de nabij gelegen fietstunnel en het doorsnijden van het waterwingebied in combinatie met de aansluiting Wierden-West.’

Wat is er besproken tijdens de locatiespecifieke sessies?

‘We zijn in gesprek gegaan met allerlei stakeholders. Niet alleen met bestuurlijke partijen, zoals Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en de provincie Overijssel, maar ook met natuur- en milieuorganisaties, de Fietsersbond, Wandelnet en omwonenden. We hebben het met name gehad over de inpassing van de verbrede N35 in de omgeving. Daarbij hebben wij een eerste voorzet gedaan: onze landschapsarchitect heeft een toelichting gegeven op de plannen. Bijvoorbeeld op de landschappelijke inpassing: kiezen we voor een open landschap of voor veel groen? Maar ook op de vormgeving van de geluidschermen. Aan de aanwezigen hebben we vervolgens gevraagd wat ze ervan vonden en of ze aanvullende suggesties of opmerkingen hadden.’

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n suggestie?

‘Een van de ideeën ging over de landschappelijke inpassing: waar komen bomen en waar niet? Tot 15 jaar geleden stonden er bijvoorbeeld prachtige eikenbomen langs de N35. Vanwege de verkeersveiligheid zijn die toen weggehaald. Tijdens een van de sessies is voorgesteld om die oude laanstructuur in een verspringende opstelling in ere te herstellen bij het deel van de huidige N35 dat na de verbreding wordt 'omgetoverd' tot snelfietspad F35. Een goede suggestie! Een ander voorbeeld zijn de geluidschermen bij Hellendoorn. Ons idee was om transparante schermen te plaatsen, maar omwonenden willen het verkeer liever niet zien. Daarom gaan we nu voor dichte schermen, aangekleed met beplanting.’

Hoe gaan jullie om met de ingebrachte input?

‘We gebruiken de ideeën en suggesties om het inpassend ontwerp verder aan te scherpen en nog gedetailleerder in te vullen. Zo komen we uiteindelijk tot het definitief inpassend ontwerp. Dit vormt de basis van het OTB/MER, dat naar verwachting begin 2018 ter visie wordt gelegd.’