Definitief besluit geluidssaneringsplan Rijksweg A27 Eemnes Randmeren

Nieuwsbericht

Definitief besluit geluidssaneringsplan Rijksweg A27 Eemnes Randmeren

Gepubliceerd op: 14 april 2017- Laatste update: 14 april 2017 14:45 uur

Het saneringsplan vermeldt de saneringsobjecten en de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB.

Op basis van het akoestisch onderzoek bij dit ontwerpbesluit zijn bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig gebleken. De wijziging van geluidproductieplafonds is niet aan de orde, omdat er geen saneringsmaatregelen worden getroffen. Na het onherroepelijk worden van het saneringsplan volgt voor de saneringsobjecten die daarvoor in aanmerking komen een onderzoek naar gevelmaatregelen.

Kennisgeving

Een kennisgeving over het ontwerp-saneringsplan is op donderdag 28 januari 2016 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Laarder Courant De Bel gepubliceerd en heeft van 1 februari 2016 tot en met 14 maart 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen inbrengen over het ontwerpbesluit. Over het ontwerpbesluit zijn in totaal 3 zienswijzen ingebracht. Na de publicatie van het ontwerpbesluit is het akoestisch onderzoek deels herzien, waarmee tevens aan een enkele zienswijze tegemoet is gekomen. In het besluit worden de wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit toegelicht. Een kennisgeving van de definitieve vaststelling van het saneringsplan is op donderdag 6 april 2017 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad Laarder Courant De Bel gepubliceerd.

Aanleiding

Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe geluidsregels voor rijkswegen opgenomen in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, Geluid. Op een aantal locaties in Nederland is vastgesteld dat er teveel geluidsoverlast is voor omwonenden. Om dit terug te brengen, stelt Rijkswaterstaat een aantal saneringsplannen op. Vervolgens worden, na inspraak en vaststelling van deze plannen, de hierin vastgestelde aanpassingen aan woningen en rijkswegen uitgevoerd. Bewoners kunnen de stukken ook digitaal inzien via de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Waar kunt u het besluit inzien?

De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 april 2017 tot en met 18 mei 2017 ter inzage op de volgende locaties, gedurende de reguliere openingstijden:

  • Gemeente Eemnes, Zuidersingel 5, Eemnes
  • Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem
  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2, Utrecht
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Een publieksvriendelijke samenvatting van het besluit kunt u op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai downloaden.

Stukken

Onderliggende pagina's