Verwerking van de zienswijzen: een zorgvuldig proces

Nieuwsbericht

Verwerking van de zienswijzen: een zorgvuldig proces

Gepubliceerd op: 13 december 2016- Laatste update: 13 december 2016 10:44 uur

De voorbereidingen voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder zijn in volle gang. Planstudiemanager Frank Fieman en omgevingsmanager Lilian Marcolina vertellen over de meest recente ontwikkelingen in de verwerking van de zienswijzen.

Afgelopen zomer konden belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsplan (OSP). Planstudiemanager Frank Fieman: 'Inmiddels hebben we alle zienswijzen doorgenomen. Sommige reacties kunnen leiden tot een beperkte aanpassing van het ontwerp. Andere zijn voor ons een reden om in de beantwoording van de zienswijzen de gemaakte keuzen of de onderzoeken beter toe te lichten.'

Gerubriceerd

De resultaten van dit proces zijn het tracébesluit (TB) en het saneringsplan (SP). TB en SP worden eind 2017 door de minister vastgesteld. Daar komt ook een Nota van Antwoord bij, waarin de antwoorden op de zienswijzen zijn verwerkt. 'Rijkswaterstaat heeft deze op thema gerubriceerd', vertelt omgevingsmanager Lilian Marcolina. 'Alle antwoorden op zienswijzen over bijvoorbeeld verkeersveiligheid of geluid staan overzichtelijk bij elkaar. Dat maakt van de Nota van Antwoord een leesbaar stuk.'

Zorgvuldig

Mensen die een zienswijze hebben ingediend, vinden het misschien lang duren voordat er een reactie op hun zienswijze komt. 'De verbreding van de A27 is een omvangrijk project', legt Marcolina uit. 'Er zijn 430 zienswijzen op het OTB en OSP binnengekomen en daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Dat vergt tijd. Er zit dus een lange periode tussen het indienen van een zienswijze en de Nota van Antwoord. Om betrokkenen in de tussentijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, versturen we onder meer deze nieuwsbrief.'

Prioriteit

De projectorganisatie pakt zienswijzen die leiden tot aanpassing van het ontwerp als eerste op. Een voorbeeld is de zienswijze op de fietsoversteek bij aansluiting De Tol in Werkendam. Ook was er een flink aantal (ongeveer 160) zienswijzen op grondaankoop in relatie tot het wegontwerp. Fieman licht toe: 'Dan gaat het om verzoeken om een parallelweg of sloot iets te verleggen, zodat minder grond aangekocht hoeft te worden of juist een ander stuk. Wij houden deze verzoeken op dit moment allemaal tegen het licht.' Een ander punt dat in de zienswijzen aan bod komt, is een aantal woningen dat onterecht niet is meegenomen in het geluidsonderzoek. Fieman: 'Het gaat om een tiental, veelal redelijk recent gebouwde woningen die in de aan ons geleverde gegevens ontbraken. Deze woningen nemen we uiteraard alsnog mee in de geluidsberekeningen. De huiseigenaren hebben hierover inmiddels persoonlijk bericht van ons ontvangen.'

Buurproject

De voorgestelde maatregelen in het ontwerp voor het knooppunt Hooipolder hebben ertoe geleid dat de provincie Noord-Brabant een Hooipolder-Plusplan heeft opgesteld. Hierin staat een aantal extra maatregelen als aanvulling op het OTB . Fieman: 'Door hiermee aan de slag te gaan, komen we niet alleen tegemoet aan een aantal ingediende zienswijzen, het plan wordt er ook beter op voor de kruisende snelweg, de A59.' Tot slot willen Fieman en Marcolina de Ring Utrecht vermelden. 'Een buurproject van ons', legt Marcolina uit. 'Op sommige punten grenzen de verbreding van de A27 en de Ring Utrecht aan elkaar. Daarom stemmen we zo veel mogelijk af met onze Rijkswaterstaatcollega’s van de Ring Utrecht. Door hierin samen op te trekken, kunnen we een eenduidige beantwoording geven aan de indieners van de zienswijzen.'

Onderliggende pagina's