Uitvoering eerste aardbevingsbestendige zeedijk van start

Nieuwsbericht

Uitvoering eerste aardbevingsbestendige zeedijk van start

Gepubliceerd op: 13 december 2016- Laatste update: 13 december 2016 16:06 uur

Op dinsdag 13 december is de uitvoering van dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl gestart. De zeedijk van 12 km is de 1e in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt.

Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, natuur, recreatie én economie. De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen waterschappen en Rijkswaterstaat om dijken en andere waterwerken te verbeteren en voor te bereiden op hogere waterstanden in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is weer onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma.

Deltacommissaris Wim Kuijken en loco-dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest Eisse Luitjens gaven het startschot, samen met de verschillende samenwerkingspartners en groep 6/7 van basisschool De Garven uit Delfzijl. Na een symbolische overdracht met machines van het waterschap en de betrokken aannemers en een verbeelding van de elementen die de dijk beïnvloeden: water, wind en bodem, rolden zij een groot doek uit over de dijk bij Delfzijl.

Wim Kuijken, Deltacommissaris

'Deze dijkverbetering is in 2 opzichten uniek. De dijk wordt gemaakt volgens de nieuwe veiligheidsnormen én wordt aardbevingsbestendig. Daarnaast is er sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het meekoppelen van natuurdoelen en recreatie. Dit alles is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, geheel volgens de aanpak van het Nationale Deltaprogramma. Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld voor moderne waterbouw in Nederland en draagt bij aan een veiliger Groningen.'

Eisse Luitjens, loco-dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest

'Voor deze dijkverbetering hebben we de samenwerking gezocht met verschillende partners in de regio. Zo realiseren we met de verbetering van de dijk ook meteen meerwaarde voor natuur, recreatie en economie in de regio. Zoals de aanleg van een stadstrand in Delfzijl, een fietspad op en langs de dijk, extra broed- en vluchtplaatsen voor vogels en andere dieren rond de dijk, en een dubbele dijk-zone voor zilte landbouw.'

Robuuste dijk

Voor het waterschap staat waterveiligheid voorop. Met het oog op zeespiegelstijging, klimaatverandering en, specifiek voor de regio, aardbevingen en bodemdaling, is de dijkversterking nodig om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Daarmee voldoet de dijk na verbetering in 2019 ook aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2017 gelden voor dijken in Nederland.

Aardbevingen en dijken in Groningen

Op sommige plekken heeft de dijk extra maatregelen nodig om aardbevingsbestendig te zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een stalen damwand in de dijk aan te brengen, de dijk extra te verzwaren of een extra dijk aan te leggen. Met specialisten van over de hele wereld en uit landen waar de aardbevingsproblematiek nog veel meer speelt, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daar voor.

Aannemerscombinatie Ommelanderdiek voert uit

Ommelanderdiek, de aannemerscombinatie van Boskalis Nederland BV en KWS Infra, maakt het definitieve ontwerp van de dijk en voert vervolgens het werk uit. Medio 2017 verwachten we de eerste ontwerpen van de dijk te kunnen delen. Tot die tijd legt Ommelanderdiek de 1e voorzieningen voor natuur aan, zoals getijdepoelen en een palenbos. Daarnaast zijn er de komende maanden voorbereidende werkzaamheden, zoals archeologisch onderzoek, het verwijderen van hekken en andere objecten op de dijk. Diverse andere aannemers zijn in opdracht van Noorderzijlvest nog bezig met de voorbelasting van de nieuwe dijk in Delfzijl en het verleggen van kabels en leidingen in en langs de dijk.

Bezoekerscentrum Dijkverbetering

Met de start hebben waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommelanderdiek ook het bezoekerscentrum van de dijkverbetering geopend. Het bezoekerscentrum aan de Noordersingel 1 in Delfzijl is elke werkdag open voor publiek van 09.00 tot 15.00 uur. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren is het bezoekerscentrum extra open op vrijdagavond 16 december van 19.00 – 21.00 uur. Online kunnen geïnteresseerden zich informeren via de website Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Ook vindt u meer informatie in de infographic Aardbevingsbestendige zeedijk Eemshaven (PDF, 1,61 MB).

Onderliggende pagina's