Betere doorstroming op knooppunt Hooipolder

Nieuwsbericht

Betere doorstroming op knooppunt Hooipolder

Gepubliceerd op: 13 december 2016- Laatste update: 13 december 2016 11:21 uur

Bij de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder wordt ook knooppunt Hooipolder aangepakt. Omdat een volledige ombouw van het knooppunt nu niet mogelijk is, heeft provincie Noord-Brabant samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda een plan bedacht om de doorstroming op en rond het knooppunt te verbeteren: het Hooipolder-Plusplan.

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio hebben de afgelopen maanden veelvuldig overlegd over de aanpak van knooppunt Hooipolder. Het resultaat is een uitbreiding van de plannen die in het ontwerptracébesluit en de milieueffectrapportage (OTB/MER) zijn gepubliceerd. 'We houden uiteraard vast aan de oorspronkelijke maatregelen', vertelt Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat voor de A27 Houten - Hooipolder. 'Zo leggen we een verbindingsboog aan van de A59 vanuit het westen naar de A27 richting Utrecht. Ook verbreden we de A27 ten noorden van Hooipolder van 2x2 naar 2x3 rijstroken. En we sluiten toe- en afrit 34 bij Raamsdonkveer op de A59 af. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe verbindingsweg vanaf afrit 33 op de A59 naar de kern van Raamsdonkveer.'

Hooipolder Plus

De plannen worden uitgebreid met 2 maatregelen. Groot pleitbezorger hiervan is de provincie Noord-Brabant. 'Wij vinden dat knooppunt Hooipolder meer verdient', stelt gedeputeerde Christophe van der Maat. 'Het liefst hadden we gezien dat het hele knooppunt op de schop zou gaan, maar de minister heeft aangegeven dat een volledig knooppunt op dit moment financieel gezien niet mogelijk is. In overleg met Rijkswaterstaat hebben we - onder de noemer Hooipolder-Plusplan - een oplossing bedacht door ook maatregelen te nemen op en rond het knooppunt zelf en op de lokale wegen.' De eerste maatregel is de aanleg van een nieuwe parallelweg ten noorden van de A59. Die moet het sluipverkeer tussen Waspik en Raamsdonkveer verminderen. Provincie Noord-Brabant is bereid de kosten voor deze maatregel voor haar rekening te nemen.

Tracébesluit

De tweede maatregel behelst een aantal aanpassingen op knooppunt Hooipolder. Door de aanleg van de verbindingsboog ontstaat er namelijk ruimte op het knooppunt. 'We gaan die ruimte benutten om Hooipolder beter in te richten', vertelt Lentjes. 'Zo komen er extra rijstroken voor het doorgaand verkeer. Ook kunnen we op 2 plekken de verkeerslichten weghalen, waardoor verkeer dat op die plekken rechtsaf slaat niet meer hoeft te wachten.' Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze tweede maatregel. 'Over de financiering voeren we op dit moment nog gesprekken met de regio', aldus Lentjes. 'Maar we nemen de maatregel wel al op in het tracébesluit. Een logische oplossing, omdat we vanwege de aanleg van de verbindingsboog toch al werkzaamheden moeten uitvoeren op het knooppunt. Dan kunnen we dit net zo goed meteen meenemen.'

Complimenten

De verwachting is dat de doorstroming en verkeersveiligheid op knooppunt Hooipolder door de extra maatregelen fors toenemen. Lentjes is daar heel blij mee. 'Complimenten voor de provincie en de gemeenten in de regio. Dankzij hun zoektocht naar een oplossing kan het verkeer op Hooipolder in de toekomst beter doorrijden.' Van der Maat sluit af: 'Laten we er geen doekjes om winden. Onze voorkeur blijft natuurlijk een volledige ombouw van het knooppunt. Maar ik ben heel tevreden met de wijze waarop we nu met alle partijen samen hebben gezocht naar een oplossing die de dagelijkse files bij Hooipolder voor de lange termijn voorkomt. Wat mij betreft kan de schop niet snel genoeg de grond in.'

Onderliggende pagina's