Grootschalige evacuaties op Marken tijdens ‘crisisoefening Waterwolf’

Nieuwsbericht

Grootschalige evacuaties op Marken tijdens ‘crisisoefening Waterwolf’

Gepubliceerd op: 02 november 2016- Laatste update: 02 november 2016 11:49 uur

Woensdag 2 en donderdag 3 november staat Marken in het teken van grootschalige evacuaties van haar bewoners. Meerdere organisaties oefenen het scenario van een dijkdoorbraak in combinatie met hoog water op het Markermeer en extreme neerslag. Vanmorgen om 9.00 uur kwam er een kolonne brandweerauto’s, ambulances en legertrucks aan om de evacuatie over land in gang te zetten.

Leerlingen van de basisschool De Rietlanden doen mee aan de evacuatie tijdens de crisisoefening Waterwolf 2016

Donderdag gaat de reddingsoperatie van de achterblijvers over het water. Het gaat dan wel om een oefening, maar de crisis wordt zo realistisch mogelijk nagebootst.

Want stel… je woont op Marken en er dreigt hoogwater. De dreiging neemt steeds verder toe en de dijk breekt door. Wat gebeurt er dan? Dat is het scenario van de crisisoefening Waterwolf 2016. 5 convenantpartners, die samenwerken aan de pilot Meerlaagsveiligheid Marken, te weten Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, gemeente Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat testen in deze oefening de crisisplannen bij een (dreigende) overstroming. Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hecht grote waarde aan deze oefening: “Samen met andere waterbeheerders doet het Rijk er alles aan om overstromingen te voorkomen door bijvoorbeeld de kust te versterken en dijken te onderhouden. Maar toch is een overstroming nooit uit te sluiten. Om het aantal slachtoffers en schade te beperken moet iedereen weten wat men bij een overstroming moet doen. Daarom is de site www.overstroomik.nl zo belangrijk.”

Oefenen op vele onderdelen

Zowel op woensdag als op donderdag zijn verschillende veld- en crisisteams tegelijkertijd aan de slag. Zo vinden er zowel op Marken als bij Katwoude dijkversterkingswerkzaamheden plaats en oefenen meer dan 12 crisisteams samen. Ook worden er honderden bewoners geëvacueerd, waaronder ongeveer 130 leerlingen van De Rietlanden. Daarnaast wordt ervaring opgedaan met het evacueren van het vee en oefenen de bewoners het zogenaamde autoplan, waarbij auto’s veilig weggezet kunnen worden vanwege de dreigende overstroming.

Achterblijvers worden op donderdag gered per boot. Met kleine bootjes van de Reddingsbrigade worden de evacuees eerst naar de haven van Marken gebracht. Vanaf daar varen grotere boten van de KNRM naar Monnickendam waar de gewonden worden verzorgd. Tevens start op donderdag het herstellen van de doorgebroken dijk op Marken. Er doen zo'n 35 organisaties en heel veel vrijwilligers mee. De oefening is daarmee uniek in omvang.

Waterbewustzijn vergroten

De oefening heeft als doel goed voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming, het testen van rampenplannen en de samenwerking tussen de partijen. Door bewoners te betrekken bij de oefening kunnen zij ervaren wat je moet doen bij een overstroming en wat de crisisplannen in de praktijk voor hen betekenen. Daarnaast is het vergroten van het waterbewustzijn ook belangrijk, want meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen.

Pilot meerlaagsveiligheid

De oefening Waterwolf komt voort uit de Pilot Meerlaagsveiligheid Marken. In deze  pilot zijn op drie verschillende niveaus de mogelijkheden onderzocht om de waterveiligheid op Marken te verbeteren en mensen, infrastructuur en natuur goed te beschermen. Naast het op orde houden van de dijken (laag 1) richt Meerlaagsveiligheid zich op het aanpassen van de ruimtelijke inrichting (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). De geplande dijkversterking op Marken is een oplossing in laag 1. Voor laag 2 werkt de gemeente Waterland samen met de partners de oplossingen in de studie ‘Waterbewust en zelfredzaam bouwen op Marken’ verder uit. Voor laag 3, de rampenbestrijding, heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen met partners een coördinatieplan Marken opgesteld die tijdens Waterwolf 2016 uitvoerig wordt getest.

Onderliggende pagina's