Geringe verschuivingen in hoeveelheden verwerkt afval

Nieuwsbericht

Geringe verschuivingen in hoeveelheden verwerkt afval

Gepubliceerd op: 29 november 2016- Laatste update: 29 november 2016 17:09 uur

De hoeveelheden verwerkt afval in Nederland zijn afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. In 2015 is 1,4 miljoen ton gft-afval gecomposteerd of vergist. 7,6 miljoen ton restafval is verbrand.

1,6 miljoen ton van het restafval is afkomstig uit het buitenland. De hoeveelheid gestort afval is met 6 procent gestegen tot 2,3 miljoen ton, waarvan 2,0 daadwerkelijk is gestort. Aan grond is in 2015 4,2 miljoen ton verwerkt en aan baggerspecie is 4,4 miljoen ton verwerkt. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015.

Composteren en vergisten

Het afgelopen decennium is sprake geweest van een redelijk stabiel aanbod van gft-afval. In 2015 is in totaal 1,7 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. 1,4 ton hiervan is gft-afval, de rest is groenafval en swill. Van het verwerkte gft-afval is 0,7 miljoen ton compost gemaakt. 0,5 miljoen ton van het gft-afval is verwerkt in vergistingsinstallaties. Hierbij wordt behalve compost ook biogas gemaakt. Dit biogas wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2015 7,6 miljoen ton. Ongeveer een vijfde (1,7 miljoen ton) daarvan komt uit het buitenland. De hoeveelheid uit Nederland afkomstig restafval is met 5,9 miljoen ton licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De geproduceerde energie bij afvalverbranding is toegenomen met 4 procent. De extra geproduceerde energie is geleverd als warmte aan industrie, kassen en als stadsverwarming.

Storten

In 2015 is het stortaanbod toegenomen tot 2,3 miljoen ton. De toename zit vooral in de stromen bedrijfsafval en scheidingsresiduen. 2,0 miljoen ton is daadwerkelijk gestort, de rest is toegepast als milieubeschermende voorziening op de stortplaats.

Grond en baggerspecie

In 2015 is 4,2 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt. Dit kan grond zijn die is gereinigd, geïmmobiliseerd of gestort. Daarnaast is nog 45 miljoen ton grond rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Aan baggerspecie is in 2015 4,4 miljoen ton verwerkt. Ook baggerspecie wordt voor het grootste deel direct toegepast in de (water)bodem. In 2015 gaat het in totaal om 12,0 miljoen ton.

Afvalverwerking in Nederland

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80 procent wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie wordt teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015 staan gegevens over het verbranden en storten van afval. Voor gft-afval wordt gerapporteerd hoe dit verwerkt is. Groencomposteerders worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Verder is grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2015 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2). Een exemplaar van het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015 is te downloaden via de publicaties op Rijkswaterstaat Leefomgeving en via Vereniging Afvalbedrijven.

Onderliggende pagina's