3 dwarsverbindingen A2 meer teruggebouwd

Nieuwsbericht

3 dwarsverbindingen A2 meer teruggebouwd

Gepubliceerd op: 10 november 2016- Laatste update: 10 november 2016 09:49 uur

Volgens de overeenkomst van 2012 tussen het Rijk en de Provincie Limburg was besloten om 5 van de 17 dwarsverbindingen op het traject niet terug te bouwen.

Op advies van de 'werkgroep dwarsverbindingen' is door de Stuurgroep A2 Het Vonderen – Kerensheide een principebesluit genomen om de overeenkomst uit 2012 te herzien. Vanuit het oogpunt om extra in te zetten op leefbaarheid, recreatie en economie is gezocht naar extra financiering om 3 van de 5 te vervallen dwarsverbindingen alsnog terug te bouwen.

De stuurgroep

Op 21 oktober is het advies van de werkgroep besproken in de stuurgroep. Tijdens dit overleg heeft de stuurgroep een principebesluit genomen over het terugbouwen van de viaducten Slagmolen, Gebroek en 't Rooth en over de financiering daarvan.

Daarmee worden deze dwarsverbindingen opgenomen in het nieuwe ontwerp van de snelweg op de huidige locaties. Slagmolen en 't Rooth komen terug als fiets-/voetgangersbrug en Gebroek als fiets-/voetgangersbrug en ook voor autoverkeer. Over de exacte locatie, inrichting en functionaliteit van Gebroek vindt nog separaat overleg plaats. In het najaar van 2017 wordt het ontwerptracébesluit voor alle geïnteresseerden ter inzage gelegd.

Zowel binnen de werkgroep als de stuurgroep is er tevreden gereageerd op het principebesluit. Henk Luijpers, omgevingsmanager van de Provincie Limburg: 'Het besluit om de dwarsverbindingen 't Rooth, Gebroek en Slagmolen terug te bouwen, is een besluit waar we met z’n allen achter staan. We hebben dit samen behaald en ik ben blij met het resultaat.'

De werkgroep

De ingestelde werkgroep had het doel om tot een gedragen voorstel te komen over eventueel behoud van een aantal dwarsverbindingen. Voor het voorstel heeft de werkgroep - bestaande uit afgevaardigden van de gemeente Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Stein, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat - rekening gehouden met gebiedsvisies van de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Ook heeft de werkgroep overleg gehad met het Buurtenplatform. Het Buurtenplatform vertegenwoordigt de wijken aan het tracé. De werkgroep vond het daarom belangrijk om te weten of er bij het platform voldoende draagvlak voor het voorstel was. Ad Lutters, huidig voorzitter van het buurtenplatform: 'Als Buurtenplatform A2 Vonderen – Kerensheide zijn wij verheugd dat het advies van de werkgroep dwarsverbindingen is overgenomen om drie van de vijf dwarsverbindingen die zouden vervallen, terug te bouwen en op te nemen in het ontwerptracébesluit.' Het positieve advies van het Buurtenplatform werd meegegeven aan de stuurgroep.

Ad Lutters geeft aan dat deze vorm van participatie, waarbij de omgeving in een vroeg stadium betrokken wordt en inspraak heeft, een goedwerkend mechanisme is dat leidt tot voldoening bij alle betrokkenen.

Onderliggende pagina's