Zienswijzen wegverbreding A2: hoe verder

Nieuwsbericht

Zienswijzen wegverbreding A2: hoe verder

Gepubliceerd op: 10 mei 2016- Laatste update: 18 mei 2016 12:26 uur

Voor de wegverbreding van de A2 tussen knooppunten het Vonderen en Kerensheide is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, waaruit de onderzoeksopzet van de verbredingsplannen blijkt.

Deze notitie is eind 2015 ter inzage gelegd, zodat betrokkenen hun mening of zienswijze erover kenbaar kunnen maken. Maar wat gebeurt er daarna eigenlijk met deze zienswijzen? Jeroen Maas, omgevingsmanager van het project, legt uit: ‘De ter inzagelegging van deze notitie is eigenlijk de eerste formele stap in het planstudieproces waarbij omwonenden en andere belanghebbenden hun mening kenbaar kunnen maken. De volgende momenten zijn bij het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Tracébesluit (TB). Ook daar zijn inspraakmomenten. Pas nadat dit traject helemaal is doorlopen, is het project een feit.’

In totaal zijn 168 zienswijzen over de wegverbreding op de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide ingediend, waaronder twee van maatschappelijke organisaties (Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg namens Vereniging Natuurmonumenten en Fietsersbond Afdelingen Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg), een brancheorganisatie (Land- en Tuinbouw afdelingen Sittard e.o. en Oost Maas), vier door het Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Stein, gemeente Sittard-Geleen en gemeente Echt-Susteren en 161 particulieren. De ingediende zienswijzen gaan in het bijzonder over de vijf te vervallen dwarsverbindingen maar ook over de maximum snelheid, wegenstructuur onderliggend wegennet (OWN), wegenstructuur hoofdwegennet (HWN), asverschuiving oost/ west, alternatieven, aansluiting Urmond en de inrichting en inpassing. Tevens zijn er zienswijzen ingediend die gaan over de effecten zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur, verkeer, landbouw, water, participatie en communicatie, waardevermindering, vastgoed en schade. Deze figuur met ingebrachte zienswijzen over de wegverbreding A2 (PDF, 61,74 kB) geeft een globaal overzicht van de totaal ingebrachte zienswijzen per thema.

Wat gebeurt er met deze reacties

De zienswijzen die binnengekomen zijn naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn allereerst gebundeld en worden voorzien van een antwoord. Deze Nota van Antwoord zal – nadat hij definitief is – gepubliceerd worden op de website van Rijkswaterstaat. Indieners van een zienswijze ontvangen hierover een bericht. In de Nota van Antwoord staat beschreven welke zienswijzen leiden tot een wijziging in de Notitie. Zienswijzen over onderwerpen die pas later aan bod komen kunnen opnieuw ingediend worden bij de ter inzage legging van het Ontwerp Tracébesluit.

Mede op basis van de nu ingediende zienswijzen is in het OTB/MER extra informatie opgenomen over een aantal thema’s zoals geluid en luchtkwaliteit. Tevens is besloten om extra tellingen te verrichten bij de vijf mogelijk te vervallen viaducten om nog beter inzicht te krijgen in de effecten.

Naast de formele contactmomenten zoals de zienswijzen is Rijkswaterstaat ook nog op andere manieren in gesprek met de omgeving. Bijvoorbeeld via de Buurtenplatforms (zie elders in deze nieuwsbrief) en – later dit jaar – tijdens informatiebijeenkomsten. Ook voert Rijkswaterstaat gesprekken met andere belanghebbenden op het tracé, zoals het bedrijfsleven en de agrarische sector.

Onderliggende pagina's