Golfspreiding voor IJgeul Munitiestort 1 (MUN1 - LMW)

Golfspreiding in grafiek

Golfspreiding grafiek IJgeul Munitiestort 1 (MUN1 - LMW)

Golfspreiding in tabel


 Spreiding 30-500 mHzSpreiding 100-200 mHzSpreiding 30-100 mHz
dag tijd graden   graden   graden
28/0404:10geen data geen data geen data
28/0404:00geen data geen data geen data
28/0403:50geen data geen data geen data
28/0403:40geen data geen data geen data
28/0403:30geen data geen data geen data
28/0403:20geen data geen data geen data
28/0403:10geen data geen data geen data
28/0403:00geen data geen data geen data
28/0402:50geen data geen data geen data
28/0402:40geen data geen data geen data
28/0402:30geen data geen data geen data
28/0402:20geen data geen data geen data
28/0402:10geen data geen data geen data
28/0402:00geen data geen data geen data
28/0401:50geen data geen data geen data
28/0401:40geen data geen data geen data
28/0401:30geen data geen data geen data
28/0401:20geen data geen data geen data
28/0401:10geen data geen data geen data
28/0401:00geen data geen data geen data
28/0400:50geen data geen data geen data
28/0400:40geen data geen data geen data
28/0400:30geen data geen data geen data
28/0400:20geen data geen data geen data
28/0400:10geen data geen data geen data
28/0400:00geen data geen data geen data
27/0423:50geen data geen data geen data
27/0423:40geen data geen data geen data
27/0423:30geen data geen data geen data
27/0423:20geen data geen data geen data
27/0423:10geen data geen data geen data
27/0423:00geen data geen data geen data
27/0422:50geen data geen data geen data
27/0422:40geen data geen data geen data
27/0422:30geen data geen data geen data
27/0422:20geen data geen data geen data
27/0422:10geen data geen data geen data
27/0422:00geen data geen data geen data
27/0421:50geen data geen data geen data
27/0421:40geen data geen data geen data
27/0421:30geen data geen data geen data
27/0421:20geen data geen data geen data
27/0421:10geen data geen data geen data
27/0421:00geen data geen data geen data
27/0420:50geen data geen data geen data
27/0420:40geen data geen data geen data
27/0420:30geen data geen data geen data
27/0420:20geen data geen data geen data
27/0420:10geen data geen data geen data
27/0420:00geen data geen data geen data
27/0419:50geen data geen data geen data
27/0419:40geen data geen data geen data
27/0419:30geen data geen data geen data
27/0419:20geen data geen data geen data
27/0419:10geen data geen data geen data
27/0419:00geen data geen data geen data
27/0418:50geen data geen data geen data
27/0418:40geen data geen data geen data
27/0418:3046 35 30
27/0418:2046 35 30
27/0418:10geen data geen data geen data
27/0418:00geen data geen data geen data
27/0417:50geen data geen data geen data
27/0417:40geen data geen data geen data
27/0417:30geen data geen data geen data
27/0417:20geen data geen data geen data
27/0417:10geen data geen data geen data
27/0417:00geen data geen data geen data
27/0416:50geen data geen data geen data
27/0416:40geen data geen data geen data
27/0416:30geen data geen data geen data
27/0416:20geen data geen data geen data
27/0416:10geen data geen data geen data
27/0416:00geen data geen data geen data
27/0415:50geen data geen data geen data
27/0415:40geen data geen data geen data
27/0415:30geen data geen data geen data
27/0415:20geen data geen data geen data
27/0415:10geen data geen data geen data
27/0415:00geen data geen data geen data
27/0414:50geen data geen data geen data
27/0414:40geen data geen data geen data
27/0414:30geen data geen data geen data
27/0414:20geen data geen data geen data
27/0414:10geen data geen data geen data
27/0414:00geen data geen data geen data
27/0413:50geen data geen data geen data
27/0413:40geen data geen data geen data
27/0413:30geen data geen data geen data
27/0413:2038 31 54
27/0413:1038 31 54
27/0413:00geen data geen data geen data
27/0412:50geen data geen data geen data
27/0412:40geen data geen data geen data
27/0412:30geen data geen data geen data
27/0412:20geen data geen data geen data
27/0412:10geen data geen data geen data
27/0412:00geen data geen data geen data
27/0411:50geen data geen data geen data
27/0411:40geen data geen data geen data
27/0411:30geen data geen data geen data
27/0411:20geen data geen data geen data
27/0411:10geen data geen data geen data
27/0411:00geen data geen data geen data
27/0410:50geen data geen data geen data
27/0410:40geen data geen data geen data
27/0410:30geen data geen data geen data
27/0410:20geen data geen data geen data
27/0410:10geen data geen data geen data
27/0410:00geen data geen data geen data
27/0409:50geen data geen data geen data
27/0409:40geen data geen data geen data
27/0409:30geen data geen data geen data
27/0409:20geen data geen data geen data
27/0409:10geen data geen data geen data
27/0409:00geen data geen data geen data
27/0408:50geen data geen data geen data
27/0408:40geen data geen data geen data
27/0408:30geen data geen data geen data
27/0408:20geen data geen data geen data
27/0408:10geen data geen data geen data
27/0408:00geen data geen data geen data
27/0407:50geen data geen data geen data
27/0407:40geen data geen data geen data
27/0407:30geen data geen data geen data
27/0407:20geen data geen data geen data
27/0407:10geen data geen data geen data
27/0407:0040 36 28
27/0406:5040 36 28
27/0406:40geen data geen data geen data
27/0406:30geen data geen data geen data
27/0406:20geen data geen data geen data
27/0406:10geen data geen data geen data
27/0406:00geen data geen data geen data
27/0405:50geen data geen data geen data
27/0405:40geen data geen data geen data
27/0405:30geen data geen data geen data
27/0405:20geen data geen data geen data
27/0405:10geen data geen data geen data
27/0405:00geen data geen data geen data
27/0404:50geen data geen data geen data
27/0404:40geen data geen data geen data
27/0404:30geen data geen data geen data
27/0404:20geen data geen data geen data
27/0404:10geen data geen data geen data
27/0404:00geen data geen data geen data
27/0403:50geen data geen data geen data
27/0403:40geen data geen data geen data
27/0403:3099999 99999 99999
27/0403:2099999 99999 99999
27/0403:1099999 99999 99999
27/0403:00geen data geen data geen data
27/0402:50geen data geen data geen data
27/0402:40geen data geen data geen data
27/0402:30geen data geen data geen data
27/0402:20geen data geen data geen data
27/0402:10geen data geen data geen data
27/0402:00geen data geen data geen data
27/0401:50geen data geen data geen data
27/0401:40geen data geen data geen data
27/0401:30geen data geen data geen data
27/0401:20geen data geen data geen data
27/0401:10geen data geen data geen data
27/0401:00geen data geen data geen data
27/0400:50geen data geen data geen data
27/0400:40geen data geen data geen data
27/0400:30geen data geen data geen data
27/0400:20geen data geen data geen data
27/0400:10geen data geen data geen data
27/0400:00geen data geen data geen data
26/0423:50geen data geen data geen data
26/0423:40geen data geen data geen data
26/0423:30geen data geen data geen data
26/0423:20geen data geen data geen data
26/0423:10geen data geen data geen data
26/0423:00geen data geen data geen data
26/0422:50geen data geen data geen data
26/0422:40geen data geen data geen data
26/0422:30geen data geen data geen data
26/0422:20geen data geen data geen data
26/0422:10geen data geen data geen data
26/0422:00geen data geen data geen data
26/0421:50geen data geen data geen data
26/0421:40geen data geen data geen data
26/0421:30geen data geen data geen data
26/0421:20geen data geen data geen data
26/0421:10geen data geen data geen data
26/0421:00geen data geen data geen data
26/0420:50geen data geen data geen data
26/0420:40geen data geen data geen data
26/0420:30geen data geen data geen data
26/0420:20geen data geen data geen data
26/0420:10geen data geen data geen data
26/0420:00geen data geen data geen data
26/0419:50geen data geen data geen data
26/0419:40geen data geen data geen data
26/0419:30geen data geen data geen data
26/0419:20geen data geen data geen data
26/0419:10geen data geen data geen data
26/0419:00geen data geen data geen data
26/0418:50geen data geen data geen data
26/0418:40geen data geen data geen data
26/0418:30geen data geen data geen data
26/0418:20geen data geen data geen data
26/0418:10geen data geen data geen data
26/0418:00geen data geen data geen data
26/0417:50geen data geen data geen data
26/0417:40geen data geen data geen data
26/0417:30geen data geen data geen data
26/0417:20geen data geen data geen data
26/0417:10geen data geen data geen data
26/0417:00geen data geen data geen data
26/0416:50geen data geen data geen data
26/0416:40geen data geen data geen data
26/0416:3045 37 37
26/0416:2045 37 37
26/0416:10geen data geen data geen data
26/0416:00geen data geen data geen data
26/0415:50geen data geen data geen data
26/0415:40geen data geen data geen data
26/0415:30geen data geen data geen data
26/0415:20geen data geen data geen data
26/0415:10geen data geen data geen data
26/0415:00geen data geen data geen data
26/0414:50geen data geen data geen data
26/0414:40geen data geen data geen data
26/0414:30geen data geen data geen data
26/0414:20geen data geen data geen data
26/0414:10geen data geen data geen data
26/0414:00geen data geen data geen data
26/0413:50geen data geen data geen data
26/0413:40geen data geen data geen data
26/0413:30geen data geen data geen data
26/0413:20geen data geen data geen data
26/0413:10geen data geen data geen data
26/0413:00geen data geen data geen data
26/0412:50geen data geen data geen data
26/0412:40geen data geen data geen data
26/0412:30geen data geen data geen data
26/0412:20geen data geen data geen data
26/0412:10geen data geen data geen data
26/0412:00geen data geen data geen data
26/0411:50geen data geen data geen data
26/0411:40geen data geen data geen data
26/0411:30geen data geen data geen data
26/0411:20geen data geen data geen data
26/0411:10geen data geen data geen data
26/0411:00geen data geen data geen data
26/0410:50geen data geen data geen data
26/0410:40geen data geen data geen data
26/0410:30geen data geen data geen data
26/0410:20geen data geen data geen data
26/0410:10geen data geen data geen data
26/0410:00geen data geen data geen data
26/0409:50geen data geen data geen data
26/0409:40geen data geen data geen data
26/0409:30geen data geen data geen data
26/0409:20geen data geen data geen data
26/0409:10geen data geen data geen data
26/0409:00geen data geen data geen data
26/0408:50geen data geen data geen data
26/0408:40geen data geen data geen data
26/0408:30geen data geen data geen data
26/0408:20geen data geen data geen data
26/0408:10geen data geen data geen data
26/0408:00geen data geen data geen data
26/0407:50geen data geen data geen data
26/0407:40geen data geen data geen data
26/0407:30geen data geen data geen data
26/0407:20geen data geen data geen data
26/0407:10geen data geen data geen data
26/0407:00geen data geen data geen data
26/0406:50geen data geen data geen data
26/0406:40geen data geen data geen data
26/0406:30geen data geen data geen data
26/0406:20geen data geen data geen data
26/0406:10geen data geen data geen data
26/0406:00geen data geen data geen data
26/0405:50geen data geen data geen data
26/0405:40geen data geen data geen data
26/0405:30geen data geen data geen data
26/0405:20geen data geen data geen data
26/0405:10geen data geen data geen data
26/0405:00geen data geen data geen data
26/0404:50geen data geen data geen data
26/0404:40geen data geen data geen data
26/0404:30geen data geen data geen data
26/0404:20geen data geen data geen data
26/0404:10geen data geen data geen data
26/0404:00geen data geen data geen data
26/0403:50geen data geen data geen data
26/0403:40geen data geen data geen data
26/0403:30geen data geen data geen data
26/0403:20geen data geen data geen data
26/0403:10geen data geen data geen data
26/0403:00geen data geen data geen data
26/0402:50geen data geen data geen data
26/0402:40geen data geen data geen data
26/0402:30geen data geen data geen data
26/0402:20geen data geen data geen data
26/0402:10geen data geen data geen data
26/0402:00geen data geen data geen data
26/0401:50geen data geen data geen data
26/0401:40geen data geen data geen data
26/0401:30geen data geen data geen data
26/0401:20geen data geen data geen data
26/0401:10geen data geen data geen data
26/0401:00geen data geen data geen data
26/0400:50geen data geen data geen data
26/0400:40geen data geen data geen data
26/0400:30geen data geen data geen data
26/0400:20geen data geen data geen data
26/0400:10geen data geen data geen data
26/0400:00geen data geen data geen data
25/0423:50geen data geen data geen data
25/0423:40geen data geen data geen data
25/0423:30geen data geen data geen data
25/0423:20geen data geen data geen data
25/0423:10geen data geen data geen data
25/0423:00geen data geen data geen data
25/0422:50geen data geen data geen data
25/0422:40geen data geen data geen data
25/0422:30geen data geen data geen data
25/0422:20geen data geen data geen data
25/0422:10geen data geen data geen data
25/0422:00geen data geen data geen data
25/0421:50geen data geen data geen data
25/0421:40geen data geen data geen data
25/0421:30geen data geen data geen data
25/0421:20geen data geen data geen data
25/0421:10geen data geen data geen data
25/0421:00geen data geen data geen data
25/0420:50geen data geen data geen data
25/0420:40geen data geen data geen data
25/0420:30geen data geen data geen data
25/0420:20geen data geen data geen data
25/0420:10geen data geen data geen data
25/0420:00geen data geen data geen data
25/0419:50geen data geen data geen data
25/0419:40geen data geen data geen data
25/0419:30geen data geen data geen data
25/0419:20geen data geen data geen data
25/0419:10geen data geen data geen data
25/0419:00geen data geen data geen data
25/0418:50geen data geen data geen data
25/0418:40geen data geen data geen data
25/0418:30geen data geen data geen data
25/0418:20geen data geen data geen data
25/0418:10geen data geen data geen data
25/0418:00geen data geen data geen data
25/0417:50geen data geen data geen data
25/0417:40geen data geen data geen data
25/0417:30geen data geen data geen data
25/0417:20geen data geen data geen data
25/0417:10geen data geen data geen data
25/0417:00geen data geen data geen data
25/0416:50geen data geen data geen data
25/0416:40geen data geen data geen data
25/0416:3099999 99999 99999
25/0416:20geen data geen data geen data
25/0416:10geen data geen data geen data
25/0416:00geen data geen data geen data
25/0415:50geen data geen data geen data
25/0415:40geen data geen data geen data
25/0415:30geen data geen data geen data
25/0415:20geen data geen data geen data
25/0415:10geen data geen data geen data
25/0415:00geen data geen data geen data
25/0414:50geen data geen data geen data
25/0414:40geen data geen data geen data
25/0414:30geen data geen data geen data
25/0414:20geen data geen data geen data
25/0414:10geen data geen data geen data
25/0414:00geen data geen data geen data
25/0413:50geen data geen data geen data
25/0413:40geen data geen data geen data
25/0413:30geen data geen data geen data
25/0413:20geen data geen data geen data
25/0413:10geen data geen data geen data
25/0413:00geen data geen data geen data
25/0412:50geen data geen data geen data
25/0412:40geen data geen data geen data
25/0412:30geen data geen data geen data
25/0412:20geen data geen data geen data
25/0412:10geen data geen data geen data
25/0412:00geen data geen data geen data
25/0411:50geen data geen data geen data
25/0411:40geen data geen data geen data
25/0411:30geen data geen data geen data
25/0411:20geen data geen data geen data
25/0411:10geen data geen data geen data
25/0411:00geen data geen data geen data
25/0410:50geen data geen data geen data
25/0410:40geen data geen data geen data
25/0410:30geen data geen data geen data
25/0410:20geen data geen data geen data
25/0410:10geen data geen data geen data
25/0410:00geen data geen data geen data
25/0409:50geen data geen data geen data
25/0409:40geen data geen data geen data
25/0409:30geen data geen data geen data
25/0409:20geen data geen data geen data
25/0409:10geen data geen data geen data
25/0409:00geen data geen data geen data
25/0408:50geen data geen data geen data
25/0408:40geen data geen data geen data
25/0408:30geen data geen data geen data
25/0408:20geen data geen data geen data
25/0408:10geen data geen data geen data
25/0408:00geen data geen data geen data
25/0407:50geen data geen data geen data
25/0407:40geen data geen data geen data
25/0407:30geen data geen data geen data
25/0407:20geen data geen data geen data
25/0407:10geen data geen data geen data
25/0407:00geen data geen data geen data
25/0406:50geen data geen data geen data
25/0406:40geen data geen data geen data
25/0406:3099999 99999 99999
25/0406:20geen data geen data geen data
25/0406:10geen data geen data geen data
25/0406:0099999 99999 99999
25/0405:50geen data geen data geen data
25/0405:40geen data geen data geen data
25/0405:30geen data geen data geen data
25/0405:20geen data geen data geen data
25/0405:10geen data geen data geen data
25/0405:00geen data geen data geen data
25/0404:50geen data geen data geen data
25/0404:40geen data geen data geen data
25/0404:30geen data geen data geen data
25/0404:20geen data geen data geen data
25/0404:10geen data geen data geen data
25/0404:00geen data geen data geen data
25/0403:50geen data geen data geen data
25/0403:40geen data geen data geen data
25/0403:30geen data geen data geen data
25/0403:20geen data geen data geen data
25/0403:10geen data geen data geen data
25/0403:00geen data geen data geen data
25/0402:50geen data geen data geen data
25/0402:40geen data geen data geen data
25/0402:30geen data geen data geen data
25/0402:20geen data geen data geen data
25/0402:10geen data geen data geen data
25/0402:00geen data geen data geen data
25/0401:50geen data geen data geen data
25/0401:40geen data geen data geen data
25/0401:30geen data geen data geen data
25/0401:20geen data geen data geen data
25/0401:10geen data geen data geen data
25/0401:00geen data geen data geen data
25/0400:50geen data geen data geen data
25/0400:40geen data geen data geen data
25/0400:30geen data geen data geen data
25/0400:20geen data geen data geen data
25/0400:10geen data geen data geen data
25/0400:00geen data geen data geen data
24/0423:50geen data geen data geen data
24/0423:40geen data geen data geen data
24/0423:30geen data geen data geen data
24/0423:20geen data geen data geen data
24/0423:10geen data geen data geen data
24/0423:00geen data geen data geen data
24/0422:50geen data geen data geen data
24/0422:40geen data geen data geen data
24/0422:30geen data geen data geen data
24/0422:20geen data geen data geen data
24/0422:10geen data geen data geen data
24/0422:00geen data geen data geen data
24/0421:50geen data geen data geen data
24/0421:40geen data geen data geen data
24/0421:30geen data geen data geen data
24/0421:20geen data geen data geen data
24/0421:10geen data geen data geen data
24/0421:00geen data geen data geen data
24/0420:50geen data geen data geen data
24/0420:40geen data geen data geen data
24/0420:30geen data geen data geen data
24/0420:20geen data geen data geen data
24/0420:10geen data geen data geen data
24/0420:00geen data geen data geen data
24/0419:50geen data geen data geen data
24/0419:40geen data geen data geen data
24/0419:30geen data geen data geen data
24/0419:20geen data geen data geen data
24/0419:10geen data geen data geen data
24/0419:00geen data geen data geen data
24/0418:50geen data geen data geen data
24/0418:40geen data geen data geen data
24/0418:30geen data geen data geen data
24/0418:20geen data geen data geen data
24/0418:10geen data geen data geen data
24/0418:00geen data geen data geen data
24/0417:50geen data geen data geen data
24/0417:40geen data geen data geen data
24/0417:30geen data geen data geen data
24/0417:20geen data geen data geen data
24/0417:10geen data geen data geen data
24/0417:00geen data geen data geen data
24/0416:50geen data geen data geen data
24/0416:40geen data geen data geen data
24/0416:30geen data geen data geen data
24/0416:20geen data geen data geen data
24/0416:10geen data geen data geen data
24/0416:00geen data geen data geen data
24/0415:50geen data geen data geen data
24/0415:40geen data geen data geen data
24/0415:30geen data geen data geen data
24/0415:20geen data geen data geen data
24/0415:10geen data geen data geen data
24/0415:00geen data geen data geen data
24/0414:50geen data geen data geen data
24/0414:40geen data geen data geen data
24/0414:30geen data geen data geen data
24/0414:20geen data geen data geen data
24/0414:10geen data geen data geen data
24/0414:00geen data geen data geen data
24/0413:50geen data geen data geen data
24/0413:40geen data geen data geen data
24/0413:30geen data geen data geen data
24/0413:20geen data geen data geen data
24/0413:10geen data geen data geen data
24/0413:00geen data geen data geen data
24/0412:50geen data geen data geen data
24/0412:40geen data geen data geen data
24/0412:30geen data geen data geen data
24/0412:20geen data geen data geen data
24/0412:10geen data geen data geen data
24/0412:00geen data geen data geen data
24/0411:50geen data geen data geen data
24/0411:40geen data geen data geen data
24/0411:30geen data geen data geen data
24/0411:20geen data geen data geen data
24/0411:10geen data geen data geen data
24/0411:00geen data geen data geen data
24/0410:50geen data geen data geen data
24/0410:40geen data geen data geen data
24/0410:30geen data geen data geen data
24/0410:20geen data geen data geen data
24/0410:10geen data geen data geen data
24/0410:00geen data geen data geen data
24/0409:50geen data geen data geen data
24/0409:40geen data geen data geen data
24/0409:30geen data geen data geen data
24/0409:20geen data geen data geen data
24/0409:10geen data geen data geen data
24/0409:00geen data geen data geen data
24/0408:50geen data geen data geen data
24/0408:40geen data geen data geen data
24/0408:30geen data geen data geen data
24/0408:20geen data geen data geen data
24/0408:10geen data geen data geen data
24/0408:00geen data geen data geen data
24/0407:50geen data geen data geen data
24/0407:40geen data geen data geen data
24/0407:30geen data geen data geen data
24/0407:20geen data geen data geen data
24/0407:10geen data geen data geen data
24/0407:00geen data geen data geen data
24/0406:50geen data geen data geen data
24/0406:40geen data geen data geen data
24/0406:30geen data geen data geen data
24/0406:20geen data geen data geen data
24/0406:10geen data geen data geen data
24/0406:00geen data geen data geen data
24/0405:50geen data geen data geen data
24/0405:40geen data geen data geen data
24/0405:30geen data geen data geen data
24/0405:20geen data geen data geen data
24/0405:10geen data geen data geen data
24/0405:00geen data geen data geen data
24/0404:50geen data geen data geen data
24/0404:40geen data geen data geen data
24/0404:30geen data geen data geen data
24/0404:20geen data geen data geen data
24/0404:10geen data geen data geen data
24/0404:00geen data geen data geen data
24/0403:50geen data geen data geen data
24/0403:40geen data geen data geen data
24/0403:30geen data geen data geen data
24/0403:20geen data geen data geen data
24/0403:10geen data geen data geen data
24/0403:00geen data geen data geen data
24/0402:50geen data geen data geen data
24/0402:40geen data geen data geen data
24/0402:30geen data geen data geen data
24/0402:20geen data geen data geen data
24/0402:10geen data geen data geen data
24/0402:00geen data geen data geen data
24/0401:50geen data geen data geen data
24/0401:40geen data geen data geen data
24/0401:30geen data geen data geen data
24/0401:20geen data geen data geen data
24/0401:10geen data geen data geen data
24/0401:00geen data geen data geen data
24/0400:50geen data geen data geen data
24/0400:40geen data geen data geen data
24/0400:30geen data geen data geen data
24/0400:20geen data geen data geen data
24/0400:10geen data geen data geen data
24/0400:00geen data geen data geen data
23/0423:50geen data geen data geen data
23/0423:40geen data geen data geen data
23/0423:30geen data geen data geen data
23/0423:20geen data geen data geen data
23/0423:10geen data geen data geen data
23/0423:00geen data geen data geen data
23/0422:50geen data geen data geen data
23/0422:40geen data geen data geen data
23/0422:30geen data geen data geen data
23/0422:20geen data geen data geen data
23/0422:10geen data geen data geen data
23/0422:00geen data geen data geen data
23/0421:50geen data geen data geen data
23/0421:40geen data geen data geen data
23/0421:30geen data geen data geen data
23/0421:20geen data geen data geen data
23/0421:10geen data geen data geen data
23/0421:00geen data geen data geen data
23/0420:50geen data geen data geen data
23/0420:40geen data geen data geen data
23/0420:30geen data geen data geen data
23/0420:20geen data geen data geen data
23/0420:10geen data geen data geen data
23/0420:00geen data geen data geen data
23/0419:50geen data geen data geen data
23/0419:40geen data geen data geen data
23/0419:30geen data geen data geen data
23/0419:20geen data geen data geen data
23/0419:10geen data geen data geen data
23/0419:00geen data geen data geen data
23/0418:50geen data geen data geen data
23/0418:40geen data geen data geen data
23/0418:30geen data geen data geen data
23/0418:20geen data geen data geen data
23/0418:10geen data geen data geen data
23/0418:00geen data geen data geen data
23/0417:50geen data geen data geen data
23/0417:40geen data geen data geen data
23/0417:30geen data geen data geen data
23/0417:20geen data geen data geen data
23/0417:10geen data geen data geen data
23/0417:00geen data geen data geen data
23/0416:50geen data geen data geen data
23/0416:40geen data geen data geen data
23/0416:30geen data geen data geen data
23/0416:20geen data geen data geen data
23/0416:10geen data geen data geen data
23/0416:00geen data geen data geen data
23/0415:50geen data geen data geen data
23/0415:40geen data geen data geen data
23/0415:30geen data geen data geen data
23/0415:20geen data geen data geen data
23/0415:10geen data geen data geen data
23/0415:00geen data geen data geen data
23/0414:50geen data geen data geen data
23/0414:40geen data geen data geen data
23/0414:30geen data geen data geen data
23/0414:20geen data geen data geen data
23/0414:10geen data geen data geen data
23/0414:00geen data geen data geen data
23/0413:50geen data geen data geen data
23/0413:40geen data geen data geen data
23/0413:30geen data geen data geen data
23/0413:20geen data geen data geen data
23/0413:10geen data geen data geen data
23/0413:00geen data geen data geen data
23/0412:50geen data geen data geen data
23/0412:40geen data geen data geen data
23/0412:30geen data geen data geen data
23/0412:20geen data geen data geen data
23/0412:10geen data geen data geen data
23/0412:00geen data geen data geen data
23/0411:50geen data geen data geen data
23/0411:40geen data geen data geen data
23/0411:30geen data geen data geen data
23/0411:20geen data geen data geen data
23/0411:10geen data geen data geen data
23/0411:00geen data geen data geen data
23/0410:50geen data geen data geen data
23/0410:40geen data geen data geen data
23/0410:30geen data geen data geen data
23/0410:20geen data geen data geen data
23/0410:10geen data geen data geen data
23/0410:00geen data geen data geen data
23/0409:50geen data geen data geen data
23/0409:40geen data geen data geen data
23/0409:30geen data geen data geen data
23/0409:20geen data geen data geen data
23/0409:10geen data geen data geen data
23/0409:00geen data geen data geen data
23/0408:50geen data geen data geen data
23/0408:40geen data geen data geen data
23/0408:30geen data geen data geen data
23/0408:20geen data geen data geen data
23/0408:10geen data geen data geen data
23/0408:00geen data geen data geen data
23/0407:50geen data geen data geen data
23/0407:40geen data geen data geen data
23/0407:30geen data geen data geen data
23/0407:20geen data geen data geen data
23/0407:10geen data geen data geen data
23/0407:00geen data geen data geen data
23/0406:50geen data geen data geen data
23/0406:40geen data geen data geen data
23/0406:30geen data geen data geen data
23/0406:20geen data geen data geen data
23/0406:10geen data geen data geen data
23/0406:00geen data geen data geen data
23/0405:50geen data geen data geen data
23/0405:40geen data geen data geen data
23/0405:30geen data geen data geen data
23/0405:20geen data geen data geen data
23/0405:10geen data geen data geen data
23/0405:00geen data geen data geen data
23/0404:50geen data geen data geen data
23/0404:40geen data geen data geen data
23/0404:30geen data geen data geen data
23/0404:20geen data geen data geen data
23/0404:10geen data geen data geen data
23/0404:00geen data geen data geen data
23/0403:50geen data geen data geen data
23/0403:40geen data geen data geen data
23/0403:30geen data geen data geen data
23/0403:20geen data geen data geen data
23/0403:10geen data geen data geen data
23/0403:00geen data geen data geen data
23/0402:50geen data geen data geen data
23/0402:40geen data geen data geen data
23/0402:30geen data geen data geen data
23/0402:20geen data geen data geen data
23/0402:10geen data geen data geen data
23/0402:00geen data geen data geen data
23/0401:50geen data geen data geen data
23/0401:40geen data geen data geen data
23/0401:30geen data geen data geen data
23/0401:20geen data geen data geen data
23/0401:10geen data geen data geen data
23/0401:00geen data geen data geen data
23/0400:50geen data geen data geen data
23/0400:40geen data geen data geen data
23/0400:30geen data geen data geen data
23/0400:20geen data geen data geen data
23/0400:10geen data geen data geen data
23/0400:00geen data geen data geen data