Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De situatie

Scheepvaart Maas-Waalkanaal beperkt hervat

Tijdelijke noodoplossing

Maatregelen losmaken woonboten in Gennep

Definitief herstel

Opruimacties

Inspectie beschadigde stuw

Inzet waterpompen

Scheepvaart

Wegverkeer

Schade

Stuwen in de Maas

Wat is er aan de hand?

Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring.

Wat is de schade aan de stuw?

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het gaat om 5 beschadigde jukken, waarvan er 3 vervangen moeten worden en er 2 herstelbaar zijn. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.

Waar is het schip dat de aanvaring veroorzaakte naartoe gesleept?

Nadat er inspectie heeft plaatsgevonden door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het schip onder begeleiding naar de overslaghaven van Moerdijk gesleept. Daar is een veilige overslaglocatie om de lading naar ander schip te pompen.

Is een dergelijke calamiteit ooit eerder voorgevallen?

Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Jaarlijks passeren zo’n 11.000 binnenvaartschepen de stuw bij Grave. Daarnaast passeren er jaarlijks nog zo'n 9000 recreatievaartuigen, al is daar in deze winterperiode geen sprake van.

Hoe laat is donderdag 29 december sluis Heumen gesloten?

De keersluis van het sluiscomplex Heumen is op donderdag 29 december rond middernacht gesloten. De ebdeuren van de schutsluis zijn op vrijdag 30 december om 02.30 uur gesloten. De eerste focus van het crisisteam bij het incident lag op het inventariseren van de situatie en de schade aan het vrachtschip geladen met benzeen en de schade aan de stuw Grave. 

Toen de situatie duidelijker werd, is uiteraard meteen gekeken naar vervolgeffecten, zoals voor het waterpeil op het Maas-Waalkanaal en is geoordeeld dat de sluisdeuren gesloten dienden te worden. De keersluis is vervolgens gesloten, de schutsluis heeft echter ebdeuren die zeer zelden gesloten worden, enkel in geval van ijsgang. Deze ebdeuren zijn niet ingericht op een snelle sluiting, hiervoor dienen ter plaatse fysieke handelingen vanaf een schip te worden verricht. Met het sluiten van beide sluisdeuren is een verdere daling van het waterpeil van het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt voorkomen. Op het moment dat deze dicht waren was het waterpeil 1,1 meter gezakt.

Rijkswaterstaat organiseerde donderdagmiddag 5 januari een bijeenkomst voor stakeholders. Wat was het doel en wie waren er uitgenodigd?

Donderdag 5 januari gaf Rijkswaterstaat een toelichting (PDF, 2,69 MB) op de situatie in Grave die was ontstaan na de aanvaring van stuw Grave. Rijkswaterstaat lichtte de situatie toe en ging verder in op het plan van aanpak om het waterpeil van de Maas tussen Grave en Sambeek, en op het Maas-Waalkanaal, te herstellen. Tijdens deze bijeenkomst stonden zorgen en vragen van de genodigden centraal, die vooraf zoveel mogelijk telefonisch waren opgehaald.

Voor deze bijeenkomst waren diverse bestuurlijke partners uit de regio en brancheorganisaties uitgenodigd, zoals Koninklijke Schuttevaer voor de scheepvaartsector. Per jaar passeren 9000 recreatievaartschepen en 11.000 binnenvaartschepen de sluis bij stuw Grave. Het is voor Rijkswaterstaat onmogelijk om al deze schippers persoonlijk bij te praten.

Rijkswaterstaat zet daarnaast diverse collega’s en handhavers in die langs de Maas patrouilleren om in gesprek te gaan met burgers, omwonenden, woonbootbewoners en om de veiligheid langs de Maas bij deze lage waterstanden te waarborgen. Overige belanghebbenden en belangstellenden kunnen terecht op de pagina Aanvaring Stuwcomplex Grave. Daarnaast is het informatienummer 0800-8002 beschikbaar voor vragen.

Op welk traject is er weer beperkt scheepvaart mogelijk?

Sluis Weurt is vanaf zondag 8 januari 10.00 uur in de ochtend weer beperkt te gebruiken voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen het noordelijk deel van het Maas-Waalkanaal weer kunnen bereiken. Tussen Sluis Weurt en losplaats Malden in Nijmegen is vanaf dat moment weer beperkt scheepvaartverkeer mogelijk.

Welk deel van het Maas-Waalkanaal blijft nog gestremd?

Het Maas-Waalkanaal tussen de Noorderkanaalhaven in Nijmegen en sluis Heumen richting de Maas blijft tot nader bericht gestremd.

Waarom is er nog geen scheepvaart mogelijk op het Maas-Waalkanaal tot Heumen?

Als de Maas weer op peil is, kan de kering van Heumen weer open en is scheepvaartverkeer op het volledige Maas-Waalkanaal vrij toegankelijk. Er hoeft dan niet geschut te worden om de kering te passeren. De oude kolk Heumen kan op dit moment niet ingezet worden, omdat daarin het ponton ligt met daarop de drie noodpompen.

Op welke manier is beperkte scheepvaart weer mogelijk gemaakt?

De afgelopen dagen is eerst met twee en vervolgens met drie noodpompen het waterpeil in het Maas-Waalkanaal (water vanuit de Maas) geleidelijk verhoogd. Nu is het peil weer bijna op de gebruikelijke hoogte, waardoor beperkt schutten van het Maas-Waalkanaal naar de Waal mogelijk is.

Hoe ziet het schutregime bij sluis Weurt eruit?

Het schutregime zal beperkt zijn. Bij iedere schutting stroomt er 8000m3 water van het Maas-Waalkanaal in de Waal. Om een volgende schutting mogelijk te maken, ook met het oog op de woonboten en de waterinnamepunten van het waterschap, is het zaak het peil weer op hoogte te brengen met de pompen. Dat duurt circa een uur.

Waar kunnen schippers zich melden met vragen over het schutregime?

Schippers kunnen zich melden bij de sluismeesters van sluis Weurt.

Hoeveel schepen kunnen in één keer geschut worden?

Dit is afhankelijk van de grootte van de schepen. De sluismeesters van sluis Weurt bepalen welke schepen geschut worden.

Hoe lang is de sluiskolk Weurt?

Sluis Weurt bestaat uit twee kolken van elk 260 meter lang en 16 meter breed.

Hoe ziet de exacte constructie van de tijdelijke dam eruit?

We gaan een breuksteendam realiseren benedenstrooms van de stuw Grave. De breuksteendam zal gelijkmatig worden opgebouwd, waardoor er een beheerst proces ontstaat om uiteindelijk op de gewenste kerende hoogte van ca 7.90m +NAP te komen. Tevens zal de breuksteendam worden voorzien van een kraagstuk om de waterdoorlatendheid te beheersen. Ook wordt de bodem achter de stuw extra verstevigd. Exact detailontwerp wordt momenteel uitgewerkt.

Wanneer wordt gestart aan de uitvoer van de tijdelijke maatregel en hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De uitvoering van deze maatregel startte fysiek bij de stuw op dinsdag 10 januari en duurt naar verwachting maximaal 2 weken. Dinsdagochtend wordt dit duidelijk naar aanleiding van een overleg tussen Rijkswaterstaat en de aannemer over de detailplanning. Er is al gestart met de aanvoer van de breukstenen.

Hoeveel scenario’s heeft Rijkswaterstaat bekeken?

Deskundigen hebben twaalf scenario’s doorgerekend. Belangrijke criteria zijn naast waterveiligheid onder andere technische haalbaarheid met doorkijk naar definitief herstel, bodemgesteldheid, hinder voor scheepvaart en omgeving en snelheid in aan- en afbouw. De snelle afbouw is nodig omdat het waterpeil van de Maas snel kan stijgen bij regenval stroomopwaarts. Daarnaast kunnen in de bodem van de Maas niet-gesprongen explosieven zijn hetgeen bij de keuze voor de tijdelijke dam in de afweging is meegenomen.
Zo is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheid voor een mobiele dijk, pontons op big bags en een damwand voor de stuw. Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam benedenstrooms, is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitieve herstel.

Wanneer heeft de Maas weer haar oorspronkelijke waterpeil en kunnen schepen over de Maas varen?

Tijdens de realisatie van de noodmaatregel zal in het stuwpand geleidelijk weer het normale stuwpeil worden bereikt, naar verwachting zal dit maximaal 2 weken duren.Het laten stijgen van het waterpeil moet wel met beleid gebeuren, zodat woonboten en jachten los kunnen komen van de rivierbodem en met het waterpeil mee omhoog komen.Het hangt af van de stijging van het waterpeil, de snelheid van die stijging, het effect dat dit heeft voor de omgeving (de woonboten, schepen die vastzitten e.d.) wanneer scheepvaartverkeer weer hervat kan worden. Zo snel als mogelijk zal Rijkswaterstaat proberen scheepvaartverkeer weer mogelijk maken op de Maas.

Kunnen schepen al voordat het oorspronkelijke waterpeil bereikt is, varen op de Maas?

Ook hier geldt: Het hangt af van de stijging van het waterpeil, de snelheid van die stijging, het effect dat dit heeft voor de omgeving (de woonboten, schepen die vastzitten e.d.) wanneer scheepvaartverkeer weer hervat kan worden. Rijkswaterstaat probeert zo snel mogelijk scheepvaartverkeer weer mogelijk te maken op de Maas. We blijven dit als Rijkswaterstaat continu monitoren.

Wat is de doorslaggevende factor geweest om te kiezen voor deze maatregel?

Er zijn meerdere tijdelijke maatregelen onderzocht. Relatief snel weer de kerende hoogte van 7.90m +NAP bereiken is erg belangrijk geweest bij de keuze voor de definitieve maatregel, zodat scheepvaartverkeer over de Maas snel weer mogelijk wordt. Daarnaast kan met deze variant het definitief herstel ongestoord (conform huidige onderhoudstechniek) en direct worden uitgevoerd.
Verder zijn er tijdens de afweging voor een tijdelijke maatregel meerdere scenario’s onderzocht, waarbij rekening gehouden is met de volgende factoren:
 
- Hinder voor scheepvaart zo spoedig mogelijk opheffen
- Beïnvloeding omgeving (trillingen, niet gesprongen explosieven) minimaliseren
- Belemmering van de werkruimte voor definitieve herstel van de stuw wegnemen
- Raakvlak met de sterkte van de bestaande constructie in beeld brengen
- Veiligheid van de noodvoorziening en van het definitieve herstel waarborgen
- Kwaliteit van de noodvoorziening en het definitieve herstel waarborgen
- Keerhoogte van de maatregel dient afdoende te zijn
- Hergebruik materialen is een bijkomend voordeel
- Budget van de noodmaatregelen en definitief herstel zijn meegenomen in afweging
- IJsgang en hoogwater

Stroomt het water niet door de stenen dam heen? Stenen in een los verband zijn niet dicht, toch?

Nee, de breuksteendam wordt voorzien van een kraagstuk om de waterdoorlatendheid te beheersen.

Wat zijn de afmetingen van de tijdelijke dam? Er staat 5,60 meter in het persbericht?

De hoogte van de dam is 5,60 meter en de breedte is 30 meter. Achter de stuw ligt een vloer met NAP-hoogte 2,30 meter (de vloer ligt hoger dan de stuw zelf). Op deze vloer wordt een dam aangelegd van 5,60 meter hoog. Hiermee bereiken we een hoogte van 7,90 meter.

Kunnen jullie de werkwijze van de noodmaatregel in lekentaal uitleggen?

Een breukstenen dam achter de beschadigde stuw neemt de functie van de stuw over zodat het waterpeil en waterhuishouding in stuwpand Grave weer op orde wordt gebracht en er weer stabiliteit in het watersysteem komt.

Tevens is de breuksteendam een maatregel waardoor er direct gestart kan worden met definitief herstel van de bestaande stuw. Werkruimte bovenstrooms voor herstelwerkzaamheden aan de stuw is hierdoor gewaarborgd. De breuksteendam zal gelijkmatig worden opgebouwd, waardoor er een beheerst proces ontstaat om uiteindelijk op de gewenste kerende hoogte van ca 8.00m te komen. Ook zal de breuksteendam worden voorzien van een kraagstuk om de waterdoorlatendheid te beheersen.

Daarnaast zullen we de bodembescherming benedenstrooms van de stuw Grave uitbreiden om zo een robuust geheel te realiseren, ook omdat er door de hogere stroomsnelheden bij kleine stuw schade aan bodembescherming kan ontstaan. Tevens zal de reeds ontstane schade aan de bodembescherming benedenstrooms van de grote stuw worden gerepareerd.

Nadat de reparatie van stuw Grave geheel voltooid is, kan de resterende breuksteen afkomstig van de breuksteendam worden hergebruikt voor reparatie / herstel / robuust maken van overige bodems van de stuwen in de omgeving.

Waarom is deze mobiele dijk nodig?

Met de aanleg van een mobiele dijk zorgen we ervoor om de woonboten en schepen die in de haven liggen, gecontroleerd en rustig los te laten komen van de bodem. Als we de mobiele dijk niet zouden aanleggen, zou de stijging ongecontroleerd kunnen gaan waardoor de woonboten problemen krijgen en in het ergste geval niet loskomen en water de woonboten binnen zou kunnen lopen. We houden alles nauwlettend in de gaten en kunnen de pompen tussentijds stop zetten.

Hoe ziet deze operatie er de komende dagen uit?

Rijkswaterstaat start zoals eerder aangekondigd op vrijdag 13 januari met de aanleg van de mobiele dijk. Die is een soort zak/ballon van plastic die we vol water laten lopen waardoor deze een dijk vormt en een afsluiting vormt tussen de Maas en de Rijksvluchthaven/Paesplas. We starten vrijdag ook al met pompen om het waterpeil in de plas omhoog te brengen. Naar verwachting bereiken we op maandag aan waterpeil van +1,5m waardoor die dag ook de meeste boten en schepen los komen. Volgens berekeningen is er ongeveer 750.000m3 water nodig in de haven om de  stijging van +1,5m te bereiken.

Komen alle woonboten los van de bodem dankzij deze maatregel?

18 woonboten zitten nu in problemen. Naar alle waarschijnlijkheid komen alle woonboten, op één na, gecontroleerd los van de bodem. De woonboot die niet vrij kan komen, is een betonnen boot die pas bij 3 m extra hoogte gaat drijven. De stijging van 1,5 meter biedt niet voldoende drijfkracht voor die grote woonboot. Voor deze boot zullen aanvullende maatregelen worden genomen.

Wanneer start het definitief herstel van de stuw en hoe lang gaan die werkzaamheden duren?

Tegelijk met de realisatie van de tijdelijke dam, starten we ook aan het definitief herstel.
Doorlooptijd van het definitief herstel is mede afhankelijk van de exacte schades die geconstateerd worden bij het droogzetten van de jukken en nadere inspecties van het beton en de steunberen.We gebruiken voor het droogzetten ‘droogzetkuipen’. Naar de huidige inschatting zal dit ruim een half jaar duren.

Hoe gaat het proces van definitief herstel verlopen?

De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd. Voor het repareren van de betonnen steunberen onder water, wordt de beschadigde stuw tijdelijk drooggezet.Inmiddels zijn nieuwe onderdelen, zoals jukken, besteld voor het definitieve herstel van stuw Grave.

Weet u wat de oorzaak is van de aanvaring?

Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw.De oorzaak van de aanvaring bij stuw Grave is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie voert op dit moment onderzoek uit naar de toedracht van het ongeval.

Waarom worden er opruimacties gepland?

Nu de Maas tussen Lith en Sambeek en het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt op diverse plekken is drooggevallen, maakt Rijkswaterstaat van de gelegenheid gebruik om afval,dat nu zichtbaar geworden is, te verwijderen. Handhavers hebben bijzonderheden zoals aangetroffen vuil, omgevallen bomen, erosie van de oevers en dumpingen de afgelopen week in kaart gebracht. Zo kan er gericht opgeruimd worden. Op deze wijze worden ook mogelijk aanwezige objecten verwijderd die als het stuwpand weer bevaarbaar is gevaar kunnen opleveren voor de scheepvaart.

Wanneer worden er opruimacties gepland?

De opruimactie wordt gepland voordat het water in het stuwpand is gestegen. De werkzaamheden starten waarschijnlijk woensdag 11 januari.

Kan ik mij aanmelden voor de opruimactie langs de Maas?

Nee. Het is gevaarlijk om langs de Maas op de oevers te lopen, daarom kunnen burgers zich niet aanmelden voor de opruimacties.

Wat wordt er met het opgeruimde vuil gedaan?

Het opgeruimde vuil wordt naar erkende verwerkers gebracht.

Hoe lang heeft de inspectie aan de beschadigde stuw geduurd?

Rijkswaterstaat is op zaterdagmorgen 31 december gestart met de inspecties. Tot die tijd lag de focus op het veilig verwijderen van het tankerschip met benzeen, dat vlak achter de stuw lag. Nadat het schip uitgebreid geïnspecteerd was door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het schip onder begeleiding naar de overslaghaven van Moerdijk gesleept. Daar is een veilige overslaglocatie om lading naar ander schip te pompen.

Na de onderwaterinspectie op zaterdag 31 december zijn de resultaten uitgebreid geanalyseerd door specialisten. De schade blijkt op enkele plekken groter dan gedacht, waardoor op een aantal locaties uitgebreider en gedetailleerder onderzoek plaats heeft gevonden. Inmiddels is bekend dat het gaat om 5 beschadigde jukken, waarvan er 3 vervangen moeten worden en er 2 herstelbaar zijn. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.

Wat doet Rijkswaterstaat met ingediende suggesties voor noodmaatregelen?

Rijkswaterstaat bedankt iedereen voor de vele suggesties voor noodmaatregelen omtrent stuw Grave. Diverse noodscenario’s zijn uitgewerkt, waarin goede ideeën meegenomen zijn. De gekozen noodmaatregel is inmiddels bekend: Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke dam bij stuw Grave. De uitvoering van deze maatregel start fysiek bij de stuw op dinsdag 10 januari of woensdag 11 januari en duurt naar verwachting maximaal twee weken.

Werken de pompen bij Heumen 24 uur per dag?

Ja, de pompen werken 24 uur per dag. Ze blijven pompen totdat het pand Grave-Sambeek weer op hetzelfde peil als het Maas-Waalkanaal is. Als het pand op peil is, blijven de pompen aan om het waterverlies als het gevolg van schutten te compenseren.

Wat zijn de capaciteiten van de pompen?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikt over 20 mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van een (dreigende) maatschappelijke ontwrichting als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van (dreigende) watertekorten.

Na de watersnoodramp in 1953 zijn plannen gemaakt om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Naast de Deltawerken betrof dit onder meer maatregelen om watersnood te bestrijden. Onderdeel daarvan was de aanschaf van pompen.

Het ministerie van Infrastructuur bezit het volgende materiaal:

 • 10 noodpompen met een capaciteit van 3000 m³ per uur (0,8 m³/per seconde)
 • 10 noodpompen met een capaciteit van 5000 m³ per uur (1,4 m³/per seconde)
 • 16 dieseltanks van 990 liter
 • leidingen, bochten, verloopstukken en perszakken
 • 1 heftruck
 • 1 rijdend frame waarmee de noodpompen in en uit de opslagloods gereden kunnen worden

De noodpompen zijn zo ontworpen dat het maximale aan capaciteit wordt gehaald in relatie met snelle inzetbaarheid. Er zijn bijvoorbeeld geen zware hijskranen nodig om het een en ander op locatie op te kunnen bouwen. Het ministerie beschikt ook over aanvullende materiaal als terugslagkleppen, leidingen, brandstoftanks, bouten, moeren en pakkingen. Door vrachtwagens met een kraanauto in te huren is het mogelijk om de mobiele noodpompen zelfstandig in bedrijf te kunnen stellen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt gebruik van een vast team vanuit Rijkswaterstaat voor het beheer en inzet van deze noodpompen. Bij een nationale inzet kan de flexibele pool vanuit de waterschappen ook worden betrokken.

Hoe vaak worden de pompen ingezet?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikt over 20 mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van een (dreigende) maatschappelijke ontwrichting als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van (dreigende) watertekorten.

De pompen worden gemiddeld eens per jaar ingezet in zowel nationale als internationale crisissituaties. 

Voorbeelden van nationale inzetten:

 • In januari 2011 was 1 pomp van het gemaal Heumen defect. Daar zijn toen 2 noodpompen ingezet om de scheepvaart weer mogelijk te maken. Er is niet bekend hoe veel water er destijds is weggepompt.
 • In mei 2013 was bij Eefde het gemaal uitgevallen. Omdat het peil in het Twente kanaal te laag werd is vanuit de IJsselwater naar het Twentekanaal gepompt. Er zijn 5 pompen ingezet en er is ca 10 mil m3 weggepompt.
 • In oktober 2013 was op Goeree Overvlakkee sprake van extreem veel regenwater waardoor tulpen- en aardappelvelden zijn ondergelopen. Op 4 verschillende locaties (Ouddorp, gemaal Koert, gemaal Smits en gemaal bij Heuvelweg) is een pomp ingezet waarbij in totaal ca 1 mil m3 is weggepompt.
 • In augustus 2014 was in Kockenge sprake van een extreme hoeveelheid regen in een korte periode waardoor het dorp was ondergelopen. Er is met 1 pomp gepompt ter ondersteuning van het gemaal. Er is niet bekend hoe veel water er destijds is weggepompt.

Voorbeelden van internationale inzetten:

 • In september 2005 zijn naar aanleiding van orkaan Katrina 3 pompen naar New Orleans (VS) gegaan voor een duur van 5 weken. Ze hebben destijds ca 2 mil m3 water weggepompt.
 • In juni 2010 zijn 2 pompen naar Podgroz (Polen) gegaan. Daar had een dijkdoorbraak plaatsgevonden van de rivier de Wisla. De pompen hebben 2 weken gedraaid en ca 1 mil m3 water weggepompt.

Waarom daar pompen plaatsen, wat bereiken jullie hiermee? Wie heeft er wat aan?

Door het plaatsen van deze pompen zorgen we ervoor dat de Oostelijke Kanaalhaven van Nijmegen bij Weurt bereikbaar wordt voor scheepvaart vanaf de Waal. Daarnaast is het zo dat Waterschap Rivierenland normaliter water inneemt uit het Maas-Waalkanaal om water toe te voeren aan bijvoorbeeld vijvers in de omgeving van Nijmegen. Op dit moment is het waterniveau onder het niveau van dat innamepunt en dat wordt met deze maatregel hersteld.

Ook worden de problemen die de woonboten hebben op het Maas-Waalkanaal met deze maatregel verholpen omdat het waterpeil weer naar de normale hoogte gaat. Maandagmorgen worden 2 grote pompen geplaatst op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen. Deze komen naar verwachting rond 8.00 uur aan en naar verwachting zijn ze vanaf 14.00 uur operationeel. Het zal een aantal dagen duren voordat het oorspronkelijk waterpeil in het Maas-Waalkanaal wordt bereikt.

Wat zijn de gevolgen van de lage waterstand voor kades, dijken, loswallen en dergelijke in de regio?

Dit dient per situatie bekeken te worden, omdat dit mede afhankelijk is van de kwaliteit van objecten en de bouwkundige structuur. Rijkswaterstaat adviseert om niet op drooggevallen oevers te wandelen of anderszins te recreëren.

Waar kunnen eigenaren van woonboten en/of omliggende bedrijven terecht met vragen over gevolgen daling waterstand?

De verantwoordelijkheid voor het informeren van woonbooteigenaren ligt bij de Veiligheidsregio en de betreffende gemeente. De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat is ook beschikbaar voor vragen via telefoonnummer 0800-8002. Deze vragen worden dan doorgezet naar de betreffende instantie.

Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart?

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave en op het Maas-Waalkanaal tussen de sluizen Heumen en Malden is in beide richtingen nu nog gestremd.

Hoe kunnen schepen omvaren?

Afhankelijk van de grootte van het schip kan het scheepvaartverkeer omvaren via de vaarroute sluis Klein Ternaaien – Antwerpen of via Kanaal Wessem – Nederweert en de Zuid-Willemsvaart. Voor uitzonderlijk grote/brede schepen is er geen alternatieve route.

Kan Rijkswaterstaat iets doen als ze een schip verkeerd zien varen of als de schipper zich meldt met dat bericht via marifoon?

Het is de verantwoordelijkheid van de schipper om de juiste koers te varen. Vergelijk het met een weggebruiker die ook zelf op de weg moet blijven. Het is niet de verantwoordelijkheid van de sluismeester van Rijkswaterstaat om dit te monitoren. Mocht deze echter toevallig zien dat een schip verkeerd vaart bij een stuw, dan zal dit schip worden gewaarschuwd. Dit kan dan alleen als het schip op dezelfde frequentie van de marifoon uitluistert als de sluis.

Wat zijn de gevolgen voor het wegverkeer?

Er zijn geen gevolgen voor het wegverkeer. De Thompsonbrug over de Maas op de N324 bij Grave en Nederasselt was na de aanvaring op donderdagavond 29 december vanuit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor het verkeer. Op vrijdagmiddag 30 december is de N324 weer opengesteld voor verkeer.

Hoe kan ik schade verhalen?

Claims met betrekking tot schade die het gevolg is van de beschadiging van de stuw bij Grave kunnen niet bij Rijkswaterstaat worden ingediend. Wilt u een claim indienen? Wendt u zich dan tot uw verzekeraar.

Waarom zijn er stuwen in de Maas?

Vanwege het hoogteverschil in het Limburgse landschap en het feit dat de hoeveelheid water in de Maas sterk wisselt, wordt het waterpeil in de Maas in Limburg dagelijks kunstmatig op peil gehouden. Dit gebeurt door stuwen, waarmee Rijkswaterstaat het waterniveau in de Maas beheert en de rivier veilig en bevaarbaar houdt.

In de Maas liggen 7 stuwen, (van zuid naar noord) bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave en Lith. Zonder stuwen zou scheepvaart op de Maas niet mogelijk zijn en zou het waterpeil sterk wisselen. Nu de stuw bij Grave niet meer functioneert is het niet meer mogelijk de waterstand tussen Sambeek en Grave op peil te houden.

Wat is de standaardbeveiliging bij stuwen?

Alle stuwen in de Maas zijn voorzien van een drijvende markering in de vorm van een ballenlijn. Deze markering geeft het verboden gebied aan tussen stuw en ballenlijn, dit wordt ondersteund met verkeerstekens ‘verboden in te varen’ op beide oevers. De ballenlijn is bij mist of slecht zicht goed herkenbaar op het radarscherm van de schipper. Daarnaast kunnen schippers via marifoon contact hebben met de Verkeerspost of bediencentrale. Een dergelijke ballenlijn was ook ten tijde van aanvaring aanwezig bij de stuw in Grave. Daarnaast worden schippers ruim voor de stuw al met diverse, verlichte, borden geattendeerd op de aanwezigheid van de stuw en geeft een verlicht bord de aanbevolen vaarrichting richting de sluis aan. De ingang van de voorhaven van de sluis is gemarkeerd met een rood en een groen havenlicht.

Gerelateerde onderwerpen

Stuur door